Encaixar poliedres

Consisteix en un tetraedre i un octaedre de fusta que cal encaixar dins un cub.

Sargantanes d'Escher

Sis peces en forma de sargantana, reproducció feta en impressió 3D de les que apareixen a l'obra Reptiles de M. C. Escher. Permeten comprovar com tessel·len el pla.

Inversor

Aparell articulat que mostra la transformació del pla anomenada inversió geomètrica. Resseguint amb una punta les siluetes de rectes i circumferències es comprova com l'altra punta traça les figures corresponents.

Simetries de dos triangles

Dos triangles iguals, de colors diferents per cada costat, no simètrics. Un d'ells està dividit en tres parts les quals sí que són simètriques. Es proposen 4 reptes consistents en la seva col·locació en els corresponents espais.

Balança pitagòrica

La balança permet comprovar que el pes del quadrat corresponent a la hipotenusa del triangle rectangle és igual que la suma dels pesos dels dos quadrats corresponents als catets.Donat que aquí el pes és proporcional a l'àrea, és una comprovació empírica del Teorema de Pitàgores. A més, també permet comprovar que la mateixa relació és vàlida pel conjunt de 3 triangles o 3 semicercles semblants, ja que les seves dimensions lineals corresponen també als costats del triangle rectangle.