La nostra documentació corporativa 

Jurídicament el Museu de Matemàtiques de Catalunya és una associació inscrita al registre del Departament de Justícia amb el número 38567-J/1 amb el nom d’Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA)

La sessió constitutiva de l’associació es va celebrar el 3 de desembre del 2008, en aquesta sessió es varen aprovar els seus estatuts.

L’Associació neix i funciona com entitat sense ànim de lucre d’acord amb la llei 49/2002

El 2012, l’Associació MMACA va ser declarada d’utilitat pública. 

El 2013, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va cedir al MMACA l’espai del Museu Palau Mercader per a instal·lar una exposició permanent.

Organització del MMACA

Segons els estatuts els òrgans de govern de l’associació són l’Assemblea general i la Junta directiva
A la darrera reunió de l’Assemblea general del 7 de febrer de 2018 la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent forma:

• President: Josep Rey  (josep.rey@mmaca.cat)
• Vicepresidenta i responsable de la seu de Cornellà: Pura Fornals . (pura.fornals@mmaca.cat)
• Vicepresidents: Guido Ramellini (guido.ramellini@mmaca.cat)i Enric Brasó (enric.braso@mmaca.cat)
• Tresorer: Manuel Udina (manuel.udina@mmaca.cat)
• Secretari: Santi Estopà (santi.estopa@mmaca.cat)
• Vocal a Girona: Quim Tarradas (quim.tarradas@mmaca.cat)
• Vocal a Lleida: Joan Folguera(jfolgue2@xtec.cat)

A més a més de les reunions pròpies de la Junta i de les diferents comissions, hi ha establerta una reunió de socis mensual en què es tracten els temes del moment. És una reunió oberta també a col·laboradors i treballadors del MMACA.

La comissió de Cornellà i la Junta Directiva són els organismes que prenen les decisions relatives als contractes del MMACA.  

Memòries anuals 

Hi estem treballant. En breu estaran disponibles aquí

carnetamic