Amb les 5 peces construeix el quadrat de la primera figura.

A continuació, movent només dues peces cada vegada, construeix els polígons successius.

Quadrat→Rombe→Hexàgon→ Paral·lelogram→Triangle rectangle→ Trapezi→ Pentàgon→ Heptàgon no convex→ Rectangle→ Dos Triangles isòsceles→ Triangle isòsceles