Utilitza la balança per comprovar com el quadrat gran s’equilibra amb els dos petits.

Al dibuix pots situar els quadrats sobre les seves siluetes. Els seus costats són els costats del triangle rectangle gris. Com que la fusta de les peces és la mateixa i uniforme, en comparar pesos hem comparat superfícies. 

Hem comprovat el Teorema de Pitàgores:

En tot triangle rectangle, el quadrat del costat llarg (hipotenusa) és igual a la suma dels quadrats dels dos costats petits (catets).

La balança també permet comprovar una generalització: els dos semicercles petits equivalen al gran i els dos triangles petits equivalen al gran.  Sempre, si les dimensions de les tres figures semblants corresponen als costats d’un triangle rectangle, la superfície de la figura gran és la suma de la de les figures petites.

També us pot interessar

La finestra pitagòrica. Una demostració basada en la transformació d’una figura girant una peça.

Les demostracions del Teorema de Pitàgores, basades en la descomposició en peces

Una demostració amb peces articulades impreses en 3D

El mòdul de la paradoxa del quadrat