Conte interactiu amb coixins ple de reptes tipus Tangram.

Què farem al taller?

El narrador explica un conte amb coixins en forma de quadrat o triangle rectangle isòsceles (mig quadrat) i de tant en tant s’atura per plantejar un repte que els espectadors de 5 a 8 anys han de resoldre amb els coixins.

El conte està ple de reptes per tal que tothom pugui sortir diverses vegades i intentar resoldre’ls. Al final els infants poden fer formes que els companys han d’endevinar.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

 • Cal un escenari de 2×4 m mínim separat per una corda (o equivalent) de la platea.
 • Els nens de la primera fila estaran asseguts a terra, els de darrera poden seure en cadires 
 • Calen uns minuts per preparar l’escenari.

Objectius d'aprenentatge

 • Utilitzar el vocabulari geomètric.
 • Relacionar figures de 2D i 3D segons les seves propietats.
 • Associar les formes geomètriques d’objectes de la vida diària.
 • Desenvolupar el coneixement i l’anàlisi de les característiques i propietats de les figures de tres i dues dimensions; localitzar i descriure relacions espacials; identificar i aplicar transformacions geomètriques, i utilitzar la visualització i els models geomètrics per resoldre problemes
 • Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal
 • Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Continguts

 • Identificació de figures tridimensionals i planes.
 • Observació i identificació de diferents elements de l’entorn.
 • Relacionar-los amb les figures creades.
 • Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials.
 • Observació i reconeixement de semblances i diferències en objectes: color, grandària, mida i altres propietats (posició, orientació, gir).
 • Experimentació d’accions que provoquen canvis en la situació d’objectes fent anticipacions i comparant els resultats.
 • Comparació d’objectes per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer anticipacions.
 • Situació dels objectes en l’espai, reconeixent la posició que ocupen. Orientació.
 • Ús d’estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics.
 • Verbalització dels processos i valoració dels resultats.
 • Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis (es pot fer després de la sessió).
 • Localització i descripció de relacions espacials.
 • Identificació i aplicació de transformacions geomètriques.
 • Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma.
 • Aprendre a conviure.

Criteris d'avaluació

 • Participar en el joc amb una comprensió progressiva de la necessitat d’unes normes.
 • Aplicar estratègies de comparar, classificar, reconèixer patrons i verbalitzar-ho.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones.
 • Utilitzar nombres (cardinals) per comptar costats, coixins…
 • Cercar semblances i diferències entre les figures formades.
 • Comprendre situacions-problema. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit.
 • Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
 • Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme.
 • Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.
 • Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures.
 • Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.
 • Actuar amb creativitat i capacitat crítica.
 • Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions.
 • Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre