La nostra documentació corporativa

Jurídicament el Museu de Matemàtiques de Catalunya és una associació inscrita al registre del Departament de Justícia amb el número 38567-J/1 amb el nom d’Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA).

La sessió constitutiva de l’associació es va celebrar el 3 de desembre del 2008, en aquesta sessió es varen aprovar els seus estatuts.

L’Associació neix i funciona com entitat sense ànim de lucre d’acord amb la llei 49/2002

El 2012, l’Associació MMACA va ser declarada d’utilitat pública.

El 2013, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va cedir al MMACA l’espai del Museu Palau Mercader per a instal·lar una exposició permanent.

Organització del MMACA

Segons els estatuts els òrgans de govern de l’associació són l’Assemblea general i la Junta directiva
A reunió de l’Assemblea general del 6 de febrer de 2019 la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent forma:

• Presidenta: Pura Fornals Sánchez (pura.fornals@mmaca.cat)
• Vicepresidents:
          Enric Brasó Campderrós (enric.braso@mmaca.cat)
          Sergio Belmonte Palmero (sergio.belmonte@mmaca.cat)
          Glòria Sánchez Puig (gloria.sanchez@mmaca.cat)
          José Rey Cano (jose.rey@mmaca.cat)
• Tresorer: Aleix Mestre Fernández (aleix.mestre@mmaca.cat)
• Secretari: Santi Estopà Mulet  (santi.estopa@mmaca.cat)

Són també membres honorífics de la junta en Josep Rey Nadal (josep.rey@mmaca.cat), Guido Ramellini (guido.ramellini@mmaca.cat) i Manuel Udina Abelló (manuel.udina@mmaca.cat)

A més a més de les reunions pròpies de la Junta i de les diferents comissions, hi ha establerta una reunió de socis mensual en què es tracten els temes del moment. És una reunió oberta també a col·laboradors i treballadors del MMACA.

La comissió de Cornellà i la Junta Directiva són els organismes que prenen les decisions relatives als contractes del MMACA.