La nostra documentació corporativa

La sessió constitutiva de l’associació es va celebrar el 3 de desembre del 2008, en aquesta sessió es varen aprovar els seus estatuts.

L’Associació neix i funciona com entitat sense ànim de lucre d’acord amb la llei 49/2002

El 2012, l’Associació MMACA va ser declarada d’utilitat pública.

Jurídicament el Museu de Matemàtiques de Catalunya és una associació inscrita al registre del Departament de Justícia amb el número 38567-J/1 amb el nom d’Associació per a promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya (MMACA).

Organització del MMACA

Segons els estatuts els òrgans de govern de l’associació són l’Assemblea general i la Junta directiva
A reunió de l’Assemblea general del 16 de febrer de 2022 la Junta Directiva va quedar constituïda de la següent forma:

• Presidenta: Pura Fornals Sánchez (pura.fornals@mmaca.cat)
• Vicepresidents:

José Rey Cano (jose.rey.cano@mmaca.cat)
Joaquim Tarradas Isern (quim.tarradas@mmaca.cat )
Carlos Luna Mota(carlos.luna@mmaca.cat )
Enric Brasó Campderrós (enric.braso@mmaca.cat)

• Tresorer: Sergio Belmonte Palmero (sergio.belmonte@mmaca.cat)
•Secretari: Santi Estopà Mulet  (santi.estopa@mmaca.cat)
• Vocal: Gabriel Murcia Cedeño (gabi.murcia@mmaca.cat)

Són també membres honorífics de la junta en Josep Rey Nadal (josep.rey@mmaca.cat), Guido Ramellini (guido.ramellini@mmaca.cat) i Manuel Udina Abelló (manuel.udina@mmaca.cat)

Junta resultant de l’assembla del 2019

A més a més de les reunions pròpies de la Junta i de les diferents comissions, hi ha establerta una reunió de socis mensual en què es tracten els temes del moment. És una reunió oberta també a col·laboradors i treballadors del MMACA.

La comissió de Cornellà i la Junta Directiva són els organismes que prenen les decisions relatives als contractes del MMACA.