Avís legal i política de privacitat

1. Titularitat

En compliment de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, l’informem que el titular de la seu electrònica www.mmaca,cat i subdominis és el següent:

D’acord amb la llei esmentada, l’establiment d’una seu electrònica implica la responsabilitat del seu titular respecte a la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d’aquesta seu.

Així mateix, la llei estableix que el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra, la responsabilitat de la qual correspongui a un tercer, no serà responsable de la integritat, la veracitat ni l’actualització d’aquesta última, i establirà els mecanismes necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o el servei als quals accedeix correspon a la mateixa seu, a un punt d’accés que no té aquest caràcter o a tercers.

2. Acceptació de l’usuari

L’accés i l’ús d’aquesta seu (https://www.mmaca.cat) i tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen, així com els serveis i els continguts que es poden obtenir a través d’aquesta seu, estan subjectes al que es detalla en aquest Avís legal, sense perjudici que algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.
 

El MMACA facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació i el contingut d’aquest web. L’accés és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i qualsevol ús que es faci d’aquesta seu o dels serveis o continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació incondicional dels termes legals reconeguts en aquest text.

El MMACA es reserva la facultat d’efectuar, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o de la configuració, la presentació i els continguts del web, com també en l’oferta de serveis i en les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat informar-se sobre el web i el seu Avís legal.

 

3. Condicions generals d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del web i dels seus continguts i serveis de conformitat amb les lleis, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o contràries a aquest Avís legal, en contra de drets o interessos de tercers, o amb actuacions que puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el web i impedir un gaudi normal del web per a altres usuaris.

L’usuari es compromet a no introduir programes o virus de cap mena que siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics del MMACA o de tercers. Així mateix, es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que hi hagi al web.

El MMACA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva seu electrònica i als serveis que ofereix sense necessitat d’avís previ, a pròpia instància o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús o altres d’específiques establertes en aquesta seu.

El MMACA també es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra l’ordre i la seguretat públics o que, al seu parer, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, el MMACA no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels blogs o qualssevol eines de participació que es puguin desenvolupar.

El MMACA perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web, exercitant qualsevol acció en dret que li pugui correspondre.

4. Limitació de garanties i responsabilitats

El MMACA fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta seu. En qualsevol cas, el MMACA quedarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’errors en els continguts que puguin aparèixer en aquesta seu, sempre que no li siguin imputables.

El MMACA adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el seu web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

El MMACA no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, el MMACA tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

5. Publicitat d’informació legal

La informació legal facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als  diaris oficials.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta seu, serà la llei espanyola i/o catalana que hi sigui d’aplicació.

Per a qualsevol conflicte que es pugui derivar de les visites a la seu o els usos que aquesta ofereix, el MMACA i l’usuari acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

7. Accesibilitat

El MMACA treballa de forma permanent per aconseguir una web cada cop més accessible, àgil i útil per a totes les persones sense cap distinció. Volem garantir accés universal per a tothom, independentment de l’idioma, cultura, territori o capacitats sense ocasionar cap discriminació per les dificultats específiques de cada destinatari.