Farem servir les matemàtiques per fer trucs de màgia

Què farem al taller?

La màgia desperta la curiositat i la curiositat és el camí més directe per a la motivació interna de l’aprenentatge. Així doncs, en aquest taller es veurà com aplicar la màgia com a recurs didàctic per aprendre conceptes matemàtics.

Es presentarà un parell de jocs de màgia i després es veurà la seva explicació i relació amb les matemàtiques. Llavors l’alumnat, treballant en grups de 2 o 3, serà capaç d’aprendre l’efecte de màgia, entendre-ho i adaptar-lo per a fer el seu propi efecte.

Aprendran conceptes matemàtics a partir d’alguns jocs de màgia (aritmètica, àlgebra, resolució de problemes, geometria…)

És potencia molt la contextualització de les matemàtiques, el llenguatge no verbal i la creativitat.

Més informació de l'activitat

Objectius d'aprenentatge

Veure les matemàtiques amb un context molt més lúdic.
Modelitzar matemàticament unes instruccions.
Resolució de problemes en context.
Potenciació del llenguatge no verbal i la creativitat.
Gaudir amb les matemàtiques i potenciar la conversa matemàtica.

Continguts

Presentació dels efectes de màgia i posterior anàlisi matemàtic. L’alumnat aprén l’efecte, la seva explicació matemàtica i els continguts que es posen en context, per a després aplicar i adaptar allò après per a crear el seu propi efecte de màgia.

Criteris d'avaluació

Aprendre a realitzar els efectes de màgia.
Modelitzar matemàticament els efectes de màgia.
Entendre els conceptes matemàtics que hi apareixen.
Crear un efecte de màgia amb un discurs propi aplicant allò après.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre