Taller vivencial d’exploració de jocs, i situacions d’atzar on la intuïció ens pot fallar.

Què farem al taller?

A través del treball en parelles, s’exposaran situacions i jocs on la intuïció es veurà qüestionada. Amb l’experimentació i la presa de dades podrem constatar que la realitat és diferent del què ens pensem.Cada activitat va acompanyada d’una pluja d’idees i d’una explicació matemàtica de la situació. Al final s’acaba amb un gran “Bingo” matemàtic on els alumnes posaran a prova el què han après.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

Cal una aula o bé un espai amb taules i cadires, pissarra, ordinador i projector.

Objectius d'aprenentatge

 • Veure les matemàtiques amb un context molt més lúdic.
 • Modelitzar matemàticament unes instruccions.
 • Resolució de problemes en context.
 • Potenciació del llenguatge no verbal i la creativitat.
 • Gaudir amb les matemàtiques i potencia la conversa matemàtica.

Continguts

 • Introducció: Ciència com a mètode d’anticipar la incertesa
 • Matemàtiques: patrons – fórmules – algoritmes = càlcul de la probabilitat
 • Primera situació: Paradoxa dels aniversaris
 • Segona Situació: La bossa fosca, Interval de confiança, Simulació a l’ordinador
 • Tercera Situació: Problema de Monty Hall i semblants
 • Activitat Final: Bingo Probabilistic
 • Activitats d’ampliació a l’aula

Criteris d'avaluació

 • Aprendre a analitzar situacions amb l’atzar.
 • Modelitzar matemàticament el concepte de probabilitat com a mesura de la certesa en un experiment aleatori.
 • Entendre els conceptes matemàtics que hi apareixen.
 • Aprendre situacions contra-intuïtives, interessants d’explorar, reproduir i estudiar.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre