Taller manipulatiu on construirem poliedres amb globus i altres materials

Què farem al taller?

Utilitzant globus prims i llargs i altres materials (paper enrotllat, cordill, cordó elàstic, varetes) es proposa la construcció de diferents poliedres. Els globus són atractius però la seva manipulació pot ser un problema, així que s’ha previst el material alternatiu per realitzar, si cal, exactament les mateixes construccions. Els participants hauran d’explorar com enllaçar els globus o les varetes per obtenir des del material lineal inicial d’una dimensió, les figures de dues dimensions (polígons) i les de tres dimensions (poliedres). Es treballa el vocabulari, el reconeixement de formes, l’assaig-error, la visió espacial i la reflexió sobre el treball realitzat. Les pautes i les indicacions de cada pas garanteixen que tothom pugui resoldre les construccions. El fet d’utilitzar les propietats particulars de cada poliedre garanteix la comprensió de les característiques de cadascun d’ells. Els poliedres que s’aconsegueixen construir, tetraedre, cub, octaedre, icosaedre i dodecaedre són un resultat espectacular i gratificant. 

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

Cal una aula o bé un espai amb taules i cadires, pissarra, ordinador i projector.

Objectius d'aprenentatge

 • Veure les matemàtiques amb un context molt més lúdic.
 • Gaudir amb les matemàtiques i potenciar la conversa matemàtica.
 • Construir i manipular els cossos geomètrics.
 • Conèixer els seus elements.

Continguts

 • Les figures geomètriques: elements, característiques i propietats: cares, arestes, vèrtexs.
 • Composició, i creació de figures tridimensionals i planes amb suports físics.
 • Comprensió de les relacions entre diferents figures de dues i tres dimensions.
 • Interpretació de les definicions basades en el nombre les propietats de les figures: angles, cares, costats, superfícies…
 • Elaboració de conjectures sobre propietats geomètriques.

Criteris d'avaluació

 • Identificar, reconèixer, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques planes i tridimensionals.
 • Classificar les figures i els cossos, d’acord amb característiques geomètriques (vèrtexs, costats, angles, cares, arestes, diagonals…)
 • Expressar correctament els procediments de construcció i els resultats.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre