Jocs i creativitat matemàtica amb el Tangram

Què farem al taller?

El Tangram és un joc xinès conegut per molts de nosaltres. Però el seu gran abast potser no està tant explorat.
Després de construir el nostre propi Tangram, veurem com explorar aquest joc d’una manera novedosa i divertida.
Farem activitats variades i originals entorn del Tangram, algunes inviduals i d’altres en grup.
Explorarem formes i geometria, però també la combinatòria, la proporcionalitat i les àrees.
I tot això, és clar, amb les mans!
Adaptarem les activitats a les edats dels participants.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

  • Projector
  • Tisores per cada alumne
  • El paper el proporcionarà el MMACA

Objectius d'aprenentatge

Reconeixement de formes geomètriques, consolidació/descobriment de vocabulari geomètric, tant pels noms de les formes geomètriques com de les seves característiques.
Estimulació de la lògica i de la creativitat
Connexió de diferents aspectes de matemàtiques a través del Tangram.
Aprofundiment en la construcció geomètrica del Tangram i els seus passos.

Continguts

Anàlisi del procés d’obtenció d’un quadrat a partir d’un rectangle.
Construcció del Tangram.
Reconeixement de les formes geomètriques que composen el Tangram.
Memorització del quadrat inicial que formen les peces del Tangram.
Construcció d’altres formes a partir d’algunes/totes les peces del Tangram.
Reconeixement d’altres polígons, convexitat i regularitat.
Concepte de duplicació d’un polígon, proporcionalitat, perímetre i àrea.
Introducció a la combinatòria.

Criteris d'avaluació

Comprendre la construcció d’un quadrat a partir d’un rectangle.
Verbalitzar noms i propietats dels polígons.
Comprendre el significat de duplicar un polígon.
Saber la relació de proporcionalitat entre figures i la seva duplicació.
Fer servir l’assaig i prova per construir diverses formes geomètriques.
Descobrir estratègies per resoldre un problema de combinatòria.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre