Portem, la vostre centre, els mòduls del museu en format portàtil.

Què farem al taller?

Duem al vostre centre material en format portàtil perquè els alumnes manipulin i interactuin amb els mòduls. La majoria del material que manipularan és el mateix que es troba al museu, però en format més lleuger. El material forma part de les maletes matemàtiques del MMACA.
Els educadors presentaran el material i acompanyaran l’alumnat en la seva descoberta, podran aclarir i resoldre dubtes.
Les explicacions i els materials s’adaptaran al nivell/curs de cada grup.
En acabar es farà una revisió col·lectiva del que s’ha treballat.

Més informació de l'activitat

Necessitats d'espais i de materials

Caldrà disposar les taules individuals dels alumnes  agrupades de 4 en 4 amb les cadires al voltant.
Cal facilitar a l’educador l’aparcament o si no és possible el lloc on descarregar.

Objectius d'aprenentatge

Fomentar el desenvolupament d’habilitats de pensament matemàtic, en un format lúdic, és l’objectiu de l’activitat.
Dins de l’objectiu general del desenvolupament de totes les capacitats del nen en el seu creixement, l’objectiu principal de la visita a l’exposició portàtil és presentar als infants objectes i situacions atractives que els plantegen un seguit de problemes pràctics per resoldre.
La resolució d’aquests reptes exigeix la seva comprensió i, fins i tot, abstracció i desenvolupament d’estratègies sense ni adonar-se. El material manipulable afavoreix que aquests passos es duguin a terme de manera activa i seqüenciada, podent arribar cada un a nivells diferents.

Continguts

Comprensió dels nombres, quantitat, representació, ordenació, etc. 

Càlcul mental elemental.

Classificació de formes geomètriques i la seva situació al pla, tangram reduït, gratacels, etc.

Comunicació verbal de les situacions entre companys.

Criteris d'avaluació

Comprendre els diferents reptes plantejats a cada mòdul. Fer servir l’assaig i la prova per la seva resolució. Expressar la situació i les idees pròpies, als altres companys.

Competències bàsiques

Comunicatives

Específiques per conviure i habitar el món

Metodològiques

Personals

Altres activitats del MMACA al teu centre