Aprofita les simetries dels poliedres per veure’ls a traves dels miralls.

  • Posa les peces horitzontalment, sostingudes a banda i banda.

  • Comença per les peces que són una sola barra. 

  • Totes les peces tenen una posició determinada en que encaixen amb els miralls. Busca-la

  • Quin poliedre veus? Localitza’l al cartell. 

  • Treu les peces abans de posar-ne una altra

Quins angles formen els miralls?

Les tres taules que formen aquest mòdul tenen els 4 miralls disposats de forma que els angles entre ells (angles dièdrics) produeixen que els objectes es visualitzin 3, 4 o 5 cops. 

  • El primer calidoscopi té els 4 angles diedres entre els miralls de 120º. Com que cada angle triplica els objectes l’anomenem 3-3-3-3. Amb aquesta disposició un simple objecte allargat col·locat a l’interior es visualitza com un tetraedre regular.
  • Els diedres del segon calidoscopi són de 120º, 90º, 120º i 90º. L’anomenem 3-4-3-4. Permet visualitzar el cub i l’octaedre regular.
  • En el tercer calidoscopi els angles són 120º, 72º, 120º i 72º L’anomenem 3-5-3-5. Permet visualitzar l’icosaedre i el dodecaedre regulars.

A més a més, a cada calidoscopi, un conjunt de peces especials permeten obtenir els diferents truncaments. S’aconsegueixen veure més de 25 poliedres diferents.

modul_calidoscopi3535

Els principals poliedres que es poden visualitzar amb els calidoscopis 3-3-3-3, 3-4-3-4 i 3-5-3-5