Mou el mirall, observa com canvien les repeticions en funció del angle.

L’aparell consta de dos miralls verticals, un d’ells mòbil. Variant l’angle del diedre que formen els miralls es visualitzen, amb els segments dibuixats a la base, el triangle equilàter, el quadrat, el pentàgon i els successius polígons regulars.

modul_llibre_miralls

Material descarregable

html geogebra que no funciona

GeoGebra - Passos de la construcci󼯴itle> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head> <body data-rsssl=1> <h1>Llibre mirall</h1> <h3>Bernat Ancochea i Isabel Sorigué</h3> <table border="1"> <tr> <th>Nom</th> <th>Definició</th> <th>Valor</th> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A</span></td> <td><span style="color:#00679A">Intersecció(EixX, EixY)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#2828AA">Punt B</span></td> <td><span style="color:#2828AA">Punt(EixY)</span></td> <td><span style="color:#2828AA">B = (0, -4)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Recta a</td> <td>Recta(A, B)</td> <td>a: x = 0</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#006400">Angle ±</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#006400">± = 87°</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt B'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Rotació(B, α / 2, A)</span></td> <td><span style="color:#00679A">B'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (2.75, -2.9)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt B'<sub><font size="-1">2</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Rotació(B, -(α / 2), A)</span></td> <td><span style="color:#00679A">B'<sub><font size="-1">2</font></sub> = (-2.75, -2.9)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Segment b</span></td> <td><span style="color:#00679A">Segment(A, B'<sub><font size="-1">2</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">b = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Segment c</span></td> <td><span style="color:#00679A">Segment(A, B'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">c = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, c)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Punt B''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, c)</span></td> <td><span style="color:#828200">B''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (3.04, 2.6)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Segment b'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">1</font></sub>, B''<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">b'<sub><font size="-1">1</font></sub> = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">2</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, b)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">2</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt C</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">1</font></sub>, b)</span></td> <td><span style="color:#828200">C = (-3.04, 2.6)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Segment c'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">2</font></sub>, C)</span></td> <td><span style="color:#828200">c'<sub><font size="-1">1</font></sub> = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">3</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">3</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt B''</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">B'' = (2.44, 3.17)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment b'</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">3</font></sub>, B'')</span></td> <td><span style="color:#828200">b' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A'</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A' = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt E</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">1</font></sub>, b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">E = (-2.44, 3.17)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment c'</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A', E)</span></td> <td><span style="color:#828200">c' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#2828AA">Punt B'</span></td> <td><span style="color:#2828AA">Simetria(B, A')</span></td> <td><span style="color:#2828AA">B' = (0, 4)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#818100">Semirecta d</span></td> <td><span style="color:#818100">Semirecta(A', B')</span></td> <td><span style="color:#818100">d: x = 0</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt D</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">2</font></sub>, b')</span></td> <td><span style="color:#00679A">D = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt C'</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(C, b')</span></td> <td><span style="color:#828200">C' = (3.3, -2.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment e</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(D, C')</span></td> <td><span style="color:#828200">e = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt F</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">1</font></sub>, c')</span></td> <td><span style="color:#00679A">F = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt G</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B''<sub><font size="-1">1</font></sub>, c')</span></td> <td><span style="color:#828200">G = (-3.3, -2.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment f</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(F, G)</span></td> <td><span style="color:#828200">f = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt H</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">3</font></sub>, e)</span></td> <td><span style="color:#00679A">H = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt B'''</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'', e)</span></td> <td><span style="color:#828200">B''' = (-2.09, -3.41)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment b''</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(H, B''')</span></td> <td><span style="color:#828200">b'' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A''</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A', f)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'' = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt E'</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(E, f)</span></td> <td><span style="color:#828200">E' = (2.09, -3.41)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment c''</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'', E')</span></td> <td><span style="color:#828200">c'' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0033">Punt I</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0033">I = (-0.42, -2.21)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0033">Punt J</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0033">J = (0.58, -2.21)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Segment j</td> <td>Segment(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, B'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</td> <td>j = 5.51</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Nombre ref1</td> <td>j / 2 / tan(α / 2)</td> <td>ref1 = 2.9</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0000">O = (0.09, -2.32)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O, b)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (-2.32, -0.03)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'<sub><font size="-1">1</font></sub>, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (-0.34, 2.29)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O'''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O''<sub><font size="-1">1</font></sub>, b')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (2.3, 0.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt P</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'''<sub><font size="-1">1</font></sub>, e)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">P = (0.57, -2.25)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O'</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O, c)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O' = (2.31, -0.22)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O''</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O', b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'' = (0.15, 2.31)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O'''</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'', c')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O''' = (-2.27, 0.46)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt Q</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O''', f)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Q = (-0.39, -2.29)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Segment g</td> <td>Segment(A'', O)</td> <td>g = 2.32</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#006400">Angle ²</span></td> <td><span style="color:#006400">Angle(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, A'', O)</span></td> <td><span style="color:#006400">² = 45.82°</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt P'</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(P, b'')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">P' = (-2.26, -0.51)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#009900">Text text1</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#009900">"Posa el punt entre els dos miralls!"</span></td> </tr> </table> Created with <a href="https://www.geogebra.org/" target="_blank" >GeoGebra</a> <!-- Base64 string so that this file can be opened in GeoGebra with File -> Open --> <applet width='1' height='1' code='' style="display:none"> <param name="ggbBase64" value="UEsDBBQAAAAIAAxEW1TmACYS5wQAABklAAAXAAAAZ2VvZ2VicmFfZGVmYXVsdHMyZC54bWztmt1u4jgUgK93niLK1e5FgQQSaNV01BlptZU6ndG2Wu2tSUzw1tjZ2CmhTz/Hdv4o0JYUFdThJs5x/PudY/vYzvnnfEatB5wKwllgO52ebWEW8oiwOLAzOTkZ2Z8vPp3HmMd4nCJrwtMZkoHtqZRVPpA6vu+rOJQkgR1SJAQJbSuhSKosgc0nE0oYti0rF+SM8Rs0wyJBIb4Np3iGrnmIpC5rKmVy1u3O5/NOWWuHp3EXChbdXETdOJYdCG0Lms5EYBcvZ1DuUu55X+dzez2n+++3a1PPCWFCIhZCQ6BbEZ6gjEoBr5jiGWbSkosEB3bCCZO2RdEY08D+oSTr90mK8R+2VWQCWj374tNv52LK5xYf/4dDiJNpBkUX+bTQVWng81dOeWqlgQ2QgC08x4Hteh4go8kUqRidlKIFTq0HBPmLGJRJHurcOnaCqCiK1fV84xE2XwZFekZARwDTEhKDNhzbEgnGkX4z/YMXUM1Ca7lRXsh5GgkrD+wbdGNbiyJ8NKFOosnckseiyn4zVi5oEa1bft4toL4Ob4QTzCJItMTYacXYH2nIKgDKKjhCfgayf4RcVvkUMgzybSl/Z022biu2jgsTA3RJh8eJokH3iv2NY2hzk3H/yHinjJctePALLnM6iWEo1BN8Gj5LKM53CN74QwXEay1U0N23+xbKGXt/5FBrS+QKh4EnpyS8Z1iAc+c2ylUvf5EIVi9Vn86D/2dLSiKgIxIS+Tz4ScZC1YsK5tcsfWjS7w96++Bfl7lr/GvZwpjcwNbi4JkTCVpyhqPnWQocK6niclvKtSm3c+F+NVPmmaSqrismYVsFlKBtYqUz9xgnd5D5O7tLERNqb7VsO5s1laLFc1ryjlo6BC2VcxN7QGnFvqmndr7OxtW4A4rfs7K2mKibIN7ulhyUwW5vje2NyG832N3eYD29zvCAjegBusdrDP8UYr3YH12t18x8azxilEosCGIv7S/oIm6M4R+lXGlgaDTQplVb7/m8vtabBxSf2HBR4iGasEK4tFtQDE1EDdG4We8B8UBNfzO/kDN1Gl16+0aqyA0+2ATQaiNFYszMTCngiL6na1lAAMkflaTO9nNHywsI4OujCiBa54empiS3Lk2OS5Pw0jVB3wQDE3gVkna7N63MBOaehjf7ZEoftNtyHPLk8EHU+g4eNMtmOG0M95tSrszDMwMeysuaJzWvGt6lJWzWu6AkAiOZEVDDCXjaMwRLsfK4x4LTTMKFF9wjsfrCyxjmnERyqlwspRCjD/2ckFwZh0k05Sl55ExWICxl4pdU35K92Viemqbq61tnXsRiWg+7SyPVijCH4zrR03OzdfppooWGaLJ+xx31nZHX7w2d4ak38l9J2hnthvSqzThKh9tazVYKc4vS0rBxBllOSCta7I2Gru8PfNc7PR06/mC4+33Zn1VEvcc4xBM0reOVpOvQw0rQZudFeZiJ+lDXSBUTMLkP5WmgLCeUoHTxNnN+ganEeb3W32mhcQd/gEg3dwVAx3XTrozUuOw2nZkQ4MbgBwnYtOtKCPuCwvs45RkrrLe53uyk63t3cDZDG3NOMewyy259KeXGJevKir4JkInf63iDH1HC+zHPl1acF26KRD0CrrXQuPxcMwJe38vVxepk76bQzn1Zfye31rdoku42fgLqln8cXfwEUEsDBBQAAAAIAAxEW1QCQBz0YQMAAP4QAAAXAAAAZ2VvZ2VicmFfZGVmYXVsdHMzZC54bWztmM1uEzEQgM/wFJbvZH+STUnVLYrgABIgEBeurneSGDb2YjvZbF+Nd+CZGP803ZQ2KFXUqoIeMv6bsf3NeNbu2avNsiZr0EYoWdJskFICkqtKyHlJV3b24iV9df78bA5qDheakZnSS2ZLWriRWz2sDcbjsWtjTVNSXjNjBKekqZl1KiVVs1ktJFBCNkacSvWRLcE0jMMXvoAle684s97WwtrmNEnath1czTpQep6gYZNsTJXM53aAkhJcujQljYVTtLuj3Q69Xp6mWfL1w/swzwshjWWS40JwWxXM2Kq2BotQwxKkJbZrADegpOBDnKNmF1CX9J20uFfgbomEr/Qa9aNySYdZkdLz58/OuFK6MkRtSookVBfEZRAt4kVkoW8d+tahrw2NbWhsfWPiDJqFaom6+IYTl9TqFc4aF+Qrfgx2v1a10kSXNC8KStBxWX5CyYW3xupmwbA0yMLwmnWgyZqhjTgJW1nFvQXfOmO1iab9XB9UBaFnFMdLgSHgQBgL6GzclWkAKl8K+HBe9Hzng6hvDwPgi+1qIHYh+HcJBt2X95Rc4a2oKnCxGHRAzEGuEYDSBmMn9bN0KHD4pau5oNtkvt6hwN5LJ7DZ6+NStdiQadCYhoHTPIhhEKMgii0S+CHDOo37LWnDNIYrGuKu/yyJwfJH2LCNMMM3WydNY7UXKenQR8qhjsXlIUr83XXqE3Xp3XRJLAPu+dfP/bD9MeRMWzCCyd5hfe06bnIf/+vc7waJ9iX0+H3y9R1+mETvxW8y8QDzDCUi9HKbkYpjYYx5N2TRkERjYt2anDH3SYuzbHPhbRAju4MhqrpbQKWVvObYa7pGOYwo73NyDsWfFUPPv8BwuvE5iOgeL4YPQjnVfCGWUAHbZZnld7PET+ExWeYZ7gc3MAqfVieuYabhr5iM09F4dLTAfhC2nzpMuQKPf5/rnhg9OteQIyaBa74TpE+aqxZmuUs1e0Cq45B5A9UJ1p4gVQl2u8+PrtxPo8X/NLoX3o8Vq/ydKu7t81W9DzFE5MHRlY5uvxgNTo4WTfc5JX97LNz6VHCN4T3QBXGJIho89PVApuMgToJ4GcTkzpeFWDa14MLud6VZ6Rk+lW+77MauXa+OHsur14Yf5MLbV9p7V0t6L/3k6t8K578BUEsDBBQAAAAIAAxEW1TWN725GQAAABcAAAAWAAAAZ2VvZ2VicmFfamF2YXNjcmlwdC5qc0srzUsuyczPU0hPT/LP88zLLNHQVKiuBQBQSwMEFAAAAAgADERbVMhKMVgiDwAAbmMAAAwAAABnZW9nZWJyYS54bWztXdty28YZvk6eYsvOeOzWorBYHBMpGdlxYnfsWLHSTqc3HZAEKUQgwACgDhk/QPsenenkrvEjNPd+iDxJv38XAAESpMWDKFGuRyRAYI/ft/9hf2DXB19eDkN27idpEEeHLd7WWsyPunEviAaHrXHW33NaX37x6cHAjwd+J/FYP06GXnbYMillmQ+/2pZl0TVvNDpsdUMvTYNui41CL6Msh6243w+DyG+xoHfY6mla1+oZ3p7d6Wh7huf29jwDX1bfNPq8x+2OhszsMg0+i+JvvaGfjryuf9I99Yfey7jrZbLW0ywbfba/f3Fx0S7a146TwT6akO5fpr39waDTxrHF0MkoPWzlJ5+h3FruCyHz6ZrG9//66qWqZy+I0syLumgyATAOvvj0k4OLIOrFF+wi6GWnhy3HtFvs1A8Gp0BE2Oj9PiUaAZaR382Ccz9F1spP2flsOGrJZF5E9z9RZyws+9ViveA86PnJYUtr665tGq7pctN1TNd1WixOAj/K8rQ8r3O/KO3gPPAvVLF0Jms0WiyL47DjUYns7Vuma7rGHtOBq4OOg2WpW5q6pgl1oFs4GOpgqjSGym6opIZKY6g0hsDICNKgE/qHrb4XpkR61E9AY/k7za5CX7YnvzDpPX+MPqXBT0iM+lrAmiBHwx9rjw1NflSfKx0EKmUHOXUAXzp7SwdBDcYRDaeDkf9EX+lg5z8d+nLXbDf6rdotqu1GwY/pY81pO3pb1pol44WVqvuVOssaOUbidZDS1+pj2UPJTOZ1DltHL7959uTNUb123G7uq7UexEX13KwAbGqP5Z/8zFQplurxXICXqNGqidvWO8x1SMMm6jSca9dpaC7G33ZhJnXboNXUkefHrZNvclRZbRbjzIRCMhl3ScdC4TCdcZMZuOLgis0EXTO5wQSjJFwwqUgNuswt3KHb+DZNjXFSuOgYg8ZGJ3XS0abJTCSzKS8pPcuV5Wn4UGq0CB+oQWYKgY+8Jgx8SGubKMhUxaAdprDkmSm/HcqDWkyClclbuGa4qI4umDZnAi3Bb1tjKBfFo8WyN7AP9MeZMg020x0mS5Xla+tpoYnWq+rZBl4O9gtjeJBTwtJTSpvr2cwfwitA2wkxxRMIQgMVWTahWZAFcB1m0TFnjPhyaoyZxGeFNosuAhqyMEwirvjTjYJCnEsSieA6iUDbmACOplFRNBJyxFG7XsVct5ilM5uIxEiyiDodReoMVFmUbw4dcNHiNChxPfVDuG854hLCIBqNsxps3SE5MfI0i5HaC6Xrlafvxd2zJyXQeUm+l8JDmhQLd2XiFCn3peYzfXIQeh0f/uLghIYBY+deSLZL1tCPo4wVkimvHexL9+zAH3fDoBd40V9Ae+ELfTsedvwE4w2nMXVSFkLZWeHHmU7Vj4MplUm6cZz0Tq5SjBJ2+Tc/QWbd1tuu42gCIuM6GreA35W6xW27bdk257ZlCF2YNEi7Hg1wobc1mwtbuFw3cEc3kWn+PVm3f37iZxn6nzLv0scgzbEbJKRkKj9epE/icHJpFAdR9tQbZeNEevAw2Al16ygahL7EUtIMB7d71okvT5QxRy+orO+vRvilqRZ0Bk/jME4YBFA30WIUJo8w+XSUaahpZSrIHNLgGynyMqjQ8j53IfVIIY9IQ0eZiqYFimbVVbRPdZPnxXiXQSqVKwqvDSs5SMhfHkdB9rL4kQXds0lXKYMaAihajtp6mXmS9cs82J8afgdnfhL5oRpKEcgcx+NUjWRVl2zIOPWPvez0KOq98QcQw2OP1GCGolXSSZN7fjcYImNNGDwi9s9oqrra8weJX3RRyaWCVt4l/EaJ7/XSU9/HUM/xVQO9mkx2p2j+Afy80JcWbhhATeyBv6F3KX1JCAc0gJSpg7SbBCMas6wDXX3mT0ZlL0ipiPICpQYkKfoGiY8jwJsRtC/DoJP4qCXxwhBTyXF2GmPkPEFDvIwdYV6KgeuxgL1AeX7ITjAVGox//Rk1eBnyy2nVRZycyf59719mzOvE57jzLGRhtXD2688pQwmd0Bu3H/z+0vscKUZjKJYfxz6pRI89+HEcZ58P4/He0FfnRSYgGKIRPqjwwizx6WIqM+L03B/7EZL0Q9JmGSVJ80pTjHs/pLGWIzAcelGPRdLsvYiIc+SRnVBa19MOW5dHGKnAgh+2ruSppCweZ0WCI8VWXhppwdAfYoLIMinOUiOUw/pIlk7jl8WdH1Bb6fWo+5WBiftTss1NqBOSfw0erheOTr1yCIXeFenYcvTkCvxV3KuOqXyopQyDB0Veye+fSp0sm0oqSWUR1aszozPv5QyOx7K/dQybgXuyDHBPZoGrK4w5yHHS9oQdHXPduSJ2XgTxl+KipE5rkyoa+SRXOFOtBqCIuVxJ5V9p0jTue2Bww8C/pOhOHXfMCmncSqBr0HuLoVeBohxYb0Xk6/Zo7fEKwMrxWmQpDVd2CvuA+AvMAbn/BRN08jzo9XzpXCnD/mOkskj/9rAVDEdh0A2yaWzrgEgtX3b4/S8SEnlxmh/4PF4ITSSv8LbJHUNYhuHCt9AQocudH5gpdF9qcwTudEdwxxRwRGzXdOAMKO3etvDbFY6Nb264Bgl9J43DcYZIHKxMNInEKR2Se1M2ICDALAxKQGZhwPeDy4o5gFIPfoJFLM2bNKhHylzV+JyvqCZmsUFPkf9fZx2iMs17eaXG+4xPUqEWHWmktjDFSbciQ3OFVuO2gbmXq5vcdeEquih2WopxMivF80XvTYxw4LTwPVHC9/4Xts/AiKfnpqKuAx94MHaf/11Z8OvqwjLTXTEmetvGlJY7QtNtG9M4k/xy8lTaroahaxuOoRkIoQLXDWu9RdA/3Huo0H/06EP459OY5fDX7wz+APq2CDjxB3R9juWpwlsDvrMY8DQvtYCyc2egbkBUAT1LwAcsFea8q1oqCWVI+ql0W6HiZic3Z74/olnl6+j7xItSehJUn9WsyWve1Aqv3eV47d5xXu8dra+CJImTZlYld/W5zSrmaZLprnB7U3OdRjAnOm8OqHmCNSz/8gBjtt+TUUbp6r3OU8M6/vbPf7GHAkHKP7D//ge2UjyaZWQ6/rQBb1608ezS0oVj6XhOJSdnUtpMF96uzl0hdM0WArK0HXNVIlpVb3OVXOd63M0Ysd3nDXZuliIw18DnvVWT0nVpVJNLeZGTTB+1msxFbhbUp8uA+XSHRWpGduYowy3rwtx+SRrqLt5q2m+SbXepauCEnP8mBu+t+qvR36gG5WhcVg2Kj1sNFt7iXHBrPsnKPuMNyJ65HdnT2wZCqAZeerA0YTiOmp+JNrcxPxPC4txCjFTffFx9sZbEuJvxGOf5iyt5i7vLGNTiLDnSsM0weW+VZW2m0KQsV1CVH7eiLPzFucA+WwbSZzssXndTIyp6JAlNXuNKPuMOkzRHBzaRd/+UYP4cpqLqmlyaFZyZ238ZYFoLbl7K3nhXiySsAl4N1N5iOBOUWqDUW82SSNtBYkLHDYnJFp7u35onUPfwK75gjbevlhGDrz5OH+DpYgifLq9PiiybNzD2tgLpumvBkGCREqyIRmsflHnRLRPRCNewLbxDIl9y2IoX8FUeNZpDUS5A17X/6sH+ThLTxIB0z2b4un92f+pxSsX1qw2Gr5eR1K8/TpU3/ShqIaDfLAPoN7srW/Cq61JUvu1Slzl7WzHzrxUvEv8aI/3l9F1/dzlpwl7Fxmeour8KL48GFnpoMg6eLyOZz/+v6vJJziyQtURrBsNvzPdztxYB0hwXL7HqpuNYwnZF7v2JtsE1LBK0TBvPpbAwflve3/OGaPjimPgakfFdp6+JJWXFZlm9typTDRhpJpvC4ysHyT/mUPmzeaA+Wx7OIsvOStmUNDlOLmXT0ieUY7K1OHktWj5HR+Z+/hqR811nr4kl+QhxltQdU5GLhO7FivHtIjKrlt/QK8y3udJtTwN5FpbbaI6G5dqG7riTeRoX3LRBnOBC1+1NRM8XAfqnewGo1jYdLHvXXe7aloZHRzeI5nU02dS7K/MXBfywnO764UNsLVp8trEFh8pkm22s23OEBbyx/4cm8gU0Ztu1Hc2GprPwGhjWB+zQMwv/EmvQsT0YRmOOJ1ZLo1+4DuxpvRQ+2HmrWDyldoyoUxaNh35CG4xVS6CWoNZi9eP0igr4t9flTC0XvK50v/6AfWseLnXZXn7A5JRvSrQ1F3tQGFCSNnYbMxBAKYQb+2EYOte55WiwdrSD01zhzjfOaBRu1IZtKaid8torua5+Befy9bz3dV+vsqBhkmldF+UdexBiiwCszd04000Tb8FdenJvYwscHWt3c8MGGqF+XQdvhnIOZeEKCzyuxNeytDRGiBt0cZ5wDbI2+B6vpOzhQ+5ocCr/yN6/ewT/ktSP+Yj99o9/48I2WdXaQpgWlmsLCJyLLeuK99V013A1F5tsYe8ZuUB7i4w2vva0mNW1ub0phvdumWGILbYOcriwXFOzXUwr1LQcoWt4VGBex7s4Qr8Vhus8zwY+j5dh83hTM74G0XRvgTh4vpj6ORzMWbZjc6e0jroBJwySaUJocWdLxM1b2pczuoLg7ZT9IznCCgia2nFoTE4Co8yfDjcPF23bgquiW9gJcYuC9KE3Q2vytrJyvEmlKG5FtjgezAkLOxE6psEN7FqYmz2BH+SQQtzIybkNrbj4eXeDAl3T5t2kT2Pfhk8DDYnImesYlm5ZWLykuEVkxjR1Bw9psUuMoNdSb83izYtVf7cMk99t2N5VZfJWaIMrigCnadmuJizb0Cya9+UWDxFPDftRa7aD/YE2T9y1o9avZzgbLBfnGdyNnaWapthSRhqm5Dv9eqrchHJxDG+aZmyaM0vz+3eLeZ7aLevdNXfL0trY6MrWuYEJGEKc2G1dJVkxEHi9Xaiax8iiXajmcTx/F6olleRxzY+ZY/qOlzd3RZabU5W3MTWQL33ptiVg4gzEXYzSFzU1FzpSQLRpCzYbu8uvrSlnQ6cZNrksYqdql8pj2rwSu1TK3SyRDXte0vaUvbjchvJ3KqEsvE4YlTYZ3LLoDcwLBnO4qD/nXpkLuR9winBwf7J5NJB9Rfvfial/5d7m+QbTk/2AMy/J5N6ROamIrpmOi9A6Asj5I1ujDTcVE3Q8S8LKGbnFb8FolSSIw2RrU/pd/OcUX/wPUEsBAhQAFAAAAAgADERbVOYAJhLnBAAAGSUAABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdlb2dlYnJhX2RlZmF1bHRzMmQueG1sUEsBAhQAFAAAAAgADERbVAJAHPRhAwAA/hAAABcAAAAAAAAAAAAAAAAAHAUAAGdlb2dlYnJhX2RlZmF1bHRzM2QueG1sUEsBAhQAFAAAAAgADERbVNY3vbkZAAAAFwAAABYAAAAAAAAAAAAAAAAAsggAAGdlb2dlYnJhX2phdmFzY3JpcHQuanNQSwECFAAUAAAACAAMRFtUyEoxWCIPAABuYwAADAAAAAAAAAAAAAAAAAD/CAAAZ2VvZ2VicmEueG1sUEsFBgAAAAAEAAQACAEAAEsYAAAAAA=="> </applet> <!--Weglot 3.4--><aside data-wg-notranslate class="country-selector weglot-dropdown weglot-default"><input id="wg166960319663841f7c0a49d618" class="weglot_choice" type="checkbox" name="menu"/><label for="wg166960319663841f7c0a49d618" class="wgcurrent wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 ca" data-code-language="ca" data-name-language="Català"><span class="wglanguage-name">Català</span></label><ul><li class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 en" data-code-language="en"><a data-wg-notranslate href="https://mmaca.cat/en/moduls/llibre-miralls/">English</a></li><li class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 es" data-code-language="es"><a data-wg-notranslate href="https://mmaca.cat/es/moduls/llibre-miralls/">Español</a></li></ul></aside> </body> </html> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-1bf41008 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1bf41008" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </article> </div><!-- #content --> </div><!-- #primary --> </div><!-- #content-wrap --> </main><!-- #main --> <div data-elementor-type="footer" data-elementor-id="1592" class="elementor elementor-1592 elementor-location-footer"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-622a5f9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="622a5f9" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e2114bf" data-id="e2114bf" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-e90ac67 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e90ac67" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-image"> <img src="https://mmaca.cat/wp-content/uploads/elementor/thumbs/logo_sols_mmaca-odx44e2ygoszbcr2h6s5qst8b4v3oas0or2otbdxf6.png" title="logo_sols_mmaca" alt="logo_sols_mmaca" /> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-948b77c elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="948b77c" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://mmaca.cat/visitans/exposicio-permanent-cornella/#ubicacio"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-map-marker-alt"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Palau Mercader, carretera de l'Hospitalet s/n, 08940-Cornellà de Llobregat</span> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-c95fab0 elementor-icon-list--layout-inline elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="c95fab0" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items elementor-inline-items"> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <a href="https://mmaca.cat/contacte/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-phone"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">+34 665233448 - dimecres de 10 a 13:30</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fab fa-whatsapp"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Whatsapp 665233448</span> </li> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <a href="https://mmaca.cat/contacte/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">contacte@mmaca.cat (consultes generals)</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-66a716f" data-id="66a716f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-9237b08 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9237b08" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Segueix-nos</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-822006e e-grid-align-left elementor-shape-square elementor-grid-0 elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="822006e" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="social-icons.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid"> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-repeater-item-5e70482" href="https://www.facebook.com/mmaca.cat" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Facebook</span> <i class="fab fa-facebook"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-twitter elementor-repeater-item-1c77f01" href="https://twitter.com/MMACA_cat" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Twitter</span> <i class="fab fa-twitter"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elementor-repeater-item-4207d40" href="https://www.youtube.com/channel/UC1NjlmKDeRuY5xg4E1UYRhg" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Youtube</span> <i class="fab fa-youtube"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-repeater-item-3d3352a" href="https://www.instagram.com/mmaca_cat/" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Instagram</span> <i class="fab fa-instagram"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-tripadvisor elementor-repeater-item-7c6f680" href="https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g911482-d15123619-Reviews-Museu_De_Matematiques_de_Catalunya-Cornella_de_Llobregat_Catalonia.html" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Tripadvisor</span> <i class="fab fa-tripadvisor"></i> </a> </span> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5cc5c8d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5cc5c8d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Subscriu-te a les notícies del <b> MMACA</b> </h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-edd3734 elementor-widget elementor-widget-wp-widget-mc4wp_form_widget" data-id="edd3734" data-element_type="widget" data-widget_type="wp-widget-mc4wp_form_widget.default"> <div class="elementor-widget-container"> <script>(function() { window.mc4wp = window.mc4wp || { listeners: [], forms: { on: function(evt, cb) { window.mc4wp.listeners.push( { event : evt, callback: cb } ); } } } })(); </script><!-- Mailchimp for WordPress v4.8.6 - https://wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/ --><form id="mc4wp-form-1" class="mc4wp-form mc4wp-form-3691 mc4wp-form-theme mc4wp-form-theme-dark" method="post" data-id="3691" data-name="Mailchip del footer" ><div class="mc4wp-form-fields"> <label> <input style="width:65%" type="email" name="EMAIL" placeholder="El teu e-mail" required /> <input style="width:33%; padding:10px 0px;" type="submit" value="Enviar"> </label> </div><label style="display: none !important;">Leave this field empty if you're human: <input type="text" name="_mc4wp_honeypot" value="" tabindex="-1" autocomplete="off" /></label><input type="hidden" name="_mc4wp_timestamp" value="1669603195" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_id" value="3691" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_element_id" value="mc4wp-form-1" /><div class="mc4wp-response"></div></form><!-- / Mailchimp for WordPress Plugin --> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ca457c" data-id="7ca457c" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-5d5ba69 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="5d5ba69" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://mmaca.cat/lassociacio-mmaca/fes-te-amic-del-mmaca/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-hands-helping"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Fes-te amic del MMACA</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-749ae3c elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="749ae3c" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c528378" data-id="c528378" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-33944dd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="33944dd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/mapa/">Mapa de la web</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/avis-legal-i-politica-de-privacitat/">Avís legal i política de privacitat</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/politica-de-cookies/">Política de cookies</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/drets-de-copia/" >Drets de còpia</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div><!-- #wrap --> </div><!-- #outer-wrap --> <a aria-label="Scroll to the top of the page" href="#" id="scroll-top" class="scroll-top-right"><i class=" fa fa-angle-up" aria-hidden="true" role="img"></i></a> <!--googleoff: all--><div id="cookie-law-info-bar" data-nosnippet="true"><span>Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la vostra experiència. Assumim que hi estas d'acord, però podeu desactivar-ho si voleu. <a role='button' class="cli_settings_button" style="margin:5px 20px 5px 20px">Cookie settings</a><a role='button' data-cli_action="accept" id="cookie_action_close_header" class="medium cli-plugin-button cli-plugin-main-button cookie_action_close_header cli_action_button wt-cli-accept-btn" style="margin:5px">ACCEPTAR</a></span></div><div id="cookie-law-info-again" data-nosnippet="true"><span id="cookie_hdr_showagain">Privacy & Cookies Policy</span></div><div class="cli-modal" data-nosnippet="true" id="cliSettingsPopup" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="cliSettingsPopup" aria-hidden="true"> <div class="cli-modal-dialog" role="document"> <div class="cli-modal-content cli-bar-popup"> <button type="button" class="cli-modal-close" id="cliModalClose"> <svg class="" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59z"></path><path d="M0 0h24v24h-24z" fill="none"></path></svg> <span class="wt-cli-sr-only">Tanca</span> </button> <div class="cli-modal-body"> <div class="cli-container-fluid cli-tab-container"> <div class="cli-row"> <div class="cli-col-12 cli-align-items-stretch cli-px-0"> <div class="cli-privacy-overview"> <h4>Resum de la privacitat</h4> <div class="cli-privacy-content"> <div class="cli-privacy-content-text">Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència mentre navega pel lloc web. D'aquestes cookies, les que es classifiquen com a necessàries s'emmagatzemen en el seu navegador ja que són essencials per al funcionament de les funcionalitats bàsiques del lloc web. També utilitzem cookies de tercers que ens ajuden a analitzar i comprendre com utilitza aquest lloc web. Aquestes cookies s'emmagatzemaran en el vostre navegador només amb el seu consentiment. Vostè també té l'opció d'optar per no rebre aquestes cookies. No obstant això, l'exclusió d'algunes d'aquestes galetes pot tenir un efecte en la seva experiència de navegació.</div> </div> <a class="cli-privacy-readmore" aria-label="Mostra més" role="button" data-readmore-text="Mostra més" data-readless-text="Mostra'n menys"></a> </div> </div> <div class="cli-col-12 cli-align-items-stretch cli-px-0 cli-tab-section-container"> <div class="cli-tab-section"> <div class="cli-tab-header"> <a role="button" tabindex="0" class="cli-nav-link cli-settings-mobile" data-target="necessary" data-toggle="cli-toggle-tab"> Necessary </a> <div class="wt-cli-necessary-checkbox"> <input type="checkbox" class="cli-user-preference-checkbox" id="wt-cli-checkbox-necessary" data-id="checkbox-necessary" checked="checked" /> <label class="form-check-label" for="wt-cli-checkbox-necessary">Necessary</label> </div> <span class="cli-necessary-caption">Sempre activat</span> </div> <div class="cli-tab-content"> <div class="cli-tab-pane cli-fade" data-id="necessary"> <div class="wt-cli-cookie-description"> Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information. </div> </div> </div> </div> <div class="cli-tab-section"> <div class="cli-tab-header"> <a role="button" tabindex="0" class="cli-nav-link cli-settings-mobile" data-target="non-necessary" data-toggle="cli-toggle-tab"> Non-necessary </a> <div class="cli-switch"> <input type="checkbox" id="wt-cli-checkbox-non-necessary" class="cli-user-preference-checkbox" data-id="checkbox-non-necessary" checked='checked' /> <label for="wt-cli-checkbox-non-necessary" class="cli-slider" data-cli-enable="Habilitat" data-cli-disable="Desactivat"><span class="wt-cli-sr-only">Non-necessary</span></label> </div> </div> <div class="cli-tab-content"> <div class="cli-tab-pane cli-fade" data-id="non-necessary"> <div class="wt-cli-cookie-description"> Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cli-modal-footer"> <div class="wt-cli-element cli-container-fluid cli-tab-container"> <div class="cli-row"> <div class="cli-col-12 cli-align-items-stretch cli-px-0"> <div class="cli-tab-footer wt-cli-privacy-overview-actions"> <a id="wt-cli-privacy-save-btn" role="button" tabindex="0" data-cli-action="accept" class="wt-cli-privacy-btn cli_setting_save_button wt-cli-privacy-accept-btn cli-btn">DESA I ACCEPTA</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="cli-modal-backdrop cli-fade cli-settings-overlay"></div> <div class="cli-modal-backdrop cli-fade cli-popupbar-overlay"></div> <!--googleon: all--> <script> // Used by Gallery Custom Links to handle tenacious Lightboxes jQuery(document).ready(function () { function mgclInit() { if (jQuery.fn.off) { jQuery('.no-lightbox, .no-lightbox img').off('click'); // jQuery 1.7+ } else { jQuery('.no-lightbox, .no-lightbox img').unbind('click'); // < jQuery 1.7 } jQuery('a.no-lightbox').click(mgclOnClick); if (jQuery.fn.off) { jQuery('a.set-target').off('click'); // jQuery 1.7+ } else { jQuery('a.set-target').unbind('click'); // < jQuery 1.7 } jQuery('a.set-target').click(mgclOnClick); } function mgclOnClick() { if (!this.target || this.target == '' || this.target == '_self') window.location = this.href; else window.open(this.href,this.target); return false; } // From WP Gallery Custom Links // Reduce the number of conflicting lightboxes function mgclAddLoadEvent(func) { var oldOnload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { oldOnload(); func(); } } } mgclAddLoadEvent(mgclInit); mgclInit(); }); </script> <script>(function() {function maybePrefixUrlField() { if (this.value.trim() !== '' && this.value.indexOf('http') !== 0) { this.value = "http://" + this.value; } } var urlFields = document.querySelectorAll('.mc4wp-form input[type="url"]'); if (urlFields) { for (var j=0; j < urlFields.length; j++) { urlFields[j].addEventListener('blur', maybePrefixUrlField); } } })();</script><link rel='stylesheet' id='e-animations-css' href='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.6.6' media='all' /> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4' id='imagesloaded-js'></script> <script id='oceanwp-main-js-extra'> var oceanwpLocalize = {"nonce":"264944965a","isRTL":"","menuSearchStyle":"drop_down","mobileMenuSearchStyle":"disabled","sidrSource":null,"sidrDisplace":"1","sidrSide":"left","sidrDropdownTarget":"link","verticalHeaderTarget":"link","customSelects":".woocommerce-ordering .orderby, #dropdown_product_cat, .widget_categories select, .widget_archive select, .single-product .variations_form .variations select","ajax_url":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/theme.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-main-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-mobile-menu.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-drop-down-mobile-menu-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-search.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-drop-down-search-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/magnific-popup.min.js?ver=3.3.2' id='ow-magnific-popup-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-lightbox.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-lightbox-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/flickity.pkgd.min.js?ver=3.3.2' id='ow-flickity-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-slider.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-slider-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-effect.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-scroll-effect-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-top.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-scroll-top-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/select.min.js?ver=3.3.2' id='oceanwp-select-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/ocean-extra/includes/widgets/js/mailchimp.min.js?ver=6.0.3' id='oe-mailchimp-script-js'></script> <!--[if lt IE 9]> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/third/html5.min.js?ver=3.3.2' id='html5shiv-js'></script> <![endif]--> <script defer src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/assets/js/forms.js?ver=4.8.6' id='mc4wp-forms-api-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.3.1' id='elementor-pro-webpack-runtime-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.6.6' id='elementor-webpack-runtime-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.6.6' id='elementor-frontend-modules-js'></script> <script id='elementor-pro-frontend-js-before'> var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"749d9e8b2d","urls":{"assets":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/"},"i18n":{"toc_no_headings_found":"No s'ha trobat cap encap\u00e7alament en aquesta p\u00e0gina."},"shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"google":{"title":"Google+","has_counter":true},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"mix":{"title":"Mix"},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"}}, "facebook_sdk":{"lang":"ca","app_id":""},"lottie":{"defaultAnimationUrl":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/modules\/lottie\/assets\/animations\/default.json"}}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.3.1' id='elementor-pro-frontend-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6' id='swiper-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js?ver=3.6.6' id='share-link-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.9.0' id='elementor-dialog-js'></script> <script id='elementor-frontend-js-before'> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Comparteix al Facebook","shareOnTwitter":"Comparteix al Twitter","pinIt":"Fixa-ho","download":"Baixa","downloadImage":"Baixa la imatge","fullscreen":"Pantalla completa","zoom":"Escalada","share":"Comparteix","playVideo":"Reprodueix v\u00eddeo","previous":"Anterior","next":"Seg\u00fcent","close":"Tanca"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"M\u00f2bil","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobile Extra","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tauleta","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Extra","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Port\u00e0til","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Pantalla ampla","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}}, "version":"3.6.6","is_static":false,"experimentalFeatures":{"e_import_export":true,"e_hidden_wordpress_widgets":true,"landing-pages":true,"elements-color-picker":true,"favorite-widgets":true,"admin-top-bar":true,"form-submissions":true,"video-playlist":true},"urls":{"assets":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":15999,"title":"El%20llibre%20de%20miralls%20%E2%80%93%20Museu%20de%20Matem%C3%A0tiques%20de%20Catalunya","excerpt":"","featuredImage":false}}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.6.6' id='elementor-frontend-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js?ver=3.3.1' id='pro-preloaded-elements-handlers-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js?ver=3.6.6' id='preloaded-modules-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js?ver=3.3.1' id='e-sticky-js'></script> <!--Weglot 3.4--><aside data-wg-notranslate class="country-selector weglot-dropdown weglot-default"><input id="wg166960319663841f7c0a49d618" class="weglot_choice" type="checkbox" name="menu"/><label for="wg166960319663841f7c0a49d618" class="wgcurrent wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 ca" data-code-language="ca" data-name-language="Català"><span class="wglanguage-name">Català</span></label><ul><li class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 en" data-code-language="en"><a data-wg-notranslate href="https://mmaca.cat/en/moduls/llibre-miralls/">English</a></li><li class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 es" data-code-language="es"><a data-wg-notranslate href="https://mmaca.cat/es/moduls/llibre-miralls/">Español</a></li></ul></aside> </body> </html>