Mou el mirall, observa com canvien les repeticions en funció del angle.

L’aparell consta de dos miralls verticals, un d’ells mòbil. Variant l’angle del diedre que formen els miralls es visualitzen, amb els segments dibuixats a la base, el triangle equilàter, el quadrat, el pentàgon i els successius polígons regulars.

modul_llibre_miralls

Material descarregable

html geogebra que no funciona

GeoGebra - Passos de la construcci󼯴itle> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head> <body data-rsssl=1> <h1>Llibre mirall</h1> <h3>Bernat Ancochea i Isabel Sorigué</h3> <table border="1"> <tr> <th>Nom</th> <th>Definició</th> <th>Valor</th> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A</span></td> <td><span style="color:#00679A">Intersecció(EixX, EixY)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#2828AA">Punt B</span></td> <td><span style="color:#2828AA">Punt(EixY)</span></td> <td><span style="color:#2828AA">B = (0, -4)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Recta a</td> <td>Recta(A, B)</td> <td>a: x = 0</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#006400">Angle ±</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#006400">± = 87°</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt B'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Rotació(B, α / 2, A)</span></td> <td><span style="color:#00679A">B'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (2.75, -2.9)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt B'<sub><font size="-1">2</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Rotació(B, -(α / 2), A)</span></td> <td><span style="color:#00679A">B'<sub><font size="-1">2</font></sub> = (-2.75, -2.9)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Segment b</span></td> <td><span style="color:#00679A">Segment(A, B'<sub><font size="-1">2</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">b = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Segment c</span></td> <td><span style="color:#00679A">Segment(A, B'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">c = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, c)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Punt B''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, c)</span></td> <td><span style="color:#828200">B''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (3.04, 2.6)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Segment b'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">1</font></sub>, B''<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">b'<sub><font size="-1">1</font></sub> = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">2</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, b)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">2</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt C</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">1</font></sub>, b)</span></td> <td><span style="color:#828200">C = (-3.04, 2.6)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200"><html>Segment c'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">2</font></sub>, C)</span></td> <td><span style="color:#828200">c'<sub><font size="-1">1</font></sub> = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A"><html>Punt A'<sub><font size="-1">3</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'<sub><font size="-1">3</font></sub> = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt B''</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">B'' = (2.44, 3.17)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment b'</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'<sub><font size="-1">3</font></sub>, B'')</span></td> <td><span style="color:#828200">b' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A'</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A, b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A' = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt E</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'<sub><font size="-1">1</font></sub>, b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#828200">E = (-2.44, 3.17)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment c'</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A', E)</span></td> <td><span style="color:#828200">c' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#2828AA">Punt B'</span></td> <td><span style="color:#2828AA">Simetria(B, A')</span></td> <td><span style="color:#2828AA">B' = (0, 4)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#818100">Semirecta d</span></td> <td><span style="color:#818100">Semirecta(A', B')</span></td> <td><span style="color:#818100">d: x = 0</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt D</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">2</font></sub>, b')</span></td> <td><span style="color:#00679A">D = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt C'</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(C, b')</span></td> <td><span style="color:#828200">C' = (3.3, -2.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment e</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(D, C')</span></td> <td><span style="color:#828200">e = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt F</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">1</font></sub>, c')</span></td> <td><span style="color:#00679A">F = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt G</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B''<sub><font size="-1">1</font></sub>, c')</span></td> <td><span style="color:#828200">G = (-3.3, -2.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment f</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(F, G)</span></td> <td><span style="color:#828200">f = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt H</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A'<sub><font size="-1">3</font></sub>, e)</span></td> <td><span style="color:#00679A">H = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt B'''</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(B'', e)</span></td> <td><span style="color:#828200">B''' = (-2.09, -3.41)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment b''</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(H, B''')</span></td> <td><span style="color:#828200">b'' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#00679A">Punt A''</span></td> <td><span style="color:#00679A">Simetria(A', f)</span></td> <td><span style="color:#00679A">A'' = (0, 0)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Punt E'</span></td> <td><span style="color:#828200">Simetria(E, f)</span></td> <td><span style="color:#828200">E' = (2.09, -3.41)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#828200">Segment c''</span></td> <td><span style="color:#828200">Segment(A'', E')</span></td> <td><span style="color:#828200">c'' = 4</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0033">Punt I</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0033">I = (-0.42, -2.21)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0033">Punt J</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0033">J = (0.58, -2.21)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Segment j</td> <td>Segment(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, B'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</td> <td>j = 5.51</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Nombre ref1</td> <td>j / 2 / tan(α / 2)</td> <td>ref1 = 2.9</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#CC0000">O = (0.09, -2.32)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O'<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O, b)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'<sub><font size="-1">1</font></sub> = (-2.32, -0.03)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'<sub><font size="-1">1</font></sub>, c'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (-0.34, 2.29)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000"><html>Punt O'''<sub><font size="-1">1</font></sub></html></span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O''<sub><font size="-1">1</font></sub>, b')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'''<sub><font size="-1">1</font></sub> = (2.3, 0.27)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt P</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'''<sub><font size="-1">1</font></sub>, e)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">P = (0.57, -2.25)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O'</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O, c)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O' = (2.31, -0.22)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O''</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O', b'<sub><font size="-1">1</font></sub>)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O'' = (0.15, 2.31)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt O'''</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O'', c')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">O''' = (-2.27, 0.46)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt Q</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(O''', f)</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Q = (-0.39, -2.29)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td>Segment g</td> <td>Segment(A'', O)</td> <td>g = 2.32</td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#006400">Angle ²</span></td> <td><span style="color:#006400">Angle(B'<sub><font size="-1">2</font></sub>, A'', O)</span></td> <td><span style="color:#006400">² = 45.82°</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#CC0000">Punt P'</span></td> <td><span style="color:#CC0000">Simetria(P, b'')</span></td> <td><span style="color:#CC0000">P' = (-2.26, -0.51)</span></td> </tr> <tr style='vertical-align:baseline;'> <td><span style="color:#009900">Text text1</span></td> <td> </td> <td><span style="color:#009900">"Posa el punt entre els dos miralls!"</span></td> </tr> </table> Created with <a href="https://www.geogebra.org/" target="_blank" >GeoGebra</a> <!-- Base64 string so that this file can be opened in GeoGebra with File -> Open --> <applet width='1' height='1' code='' style="display:none"> <param name="ggbBase64" value="UEsDBBQAAAAIAAxEW1TmACYS5wQAABklAAAXAAAAZ2VvZ2VicmFfZGVmYXVsdHMyZC54bWztmt1u4jgUgK93niLK1e5FgQQSaNV01BlptZU6ndG2Wu2tSUzw1tjZ2CmhTz/Hdv4o0JYUFdThJs5x/PudY/vYzvnnfEatB5wKwllgO52ebWEW8oiwOLAzOTkZ2Z8vPp3HmMd4nCJrwtMZkoHtqZRVPpA6vu+rOJQkgR1SJAQJbSuhSKosgc0nE0oYti0rF+SM8Rs0wyJBIb4Np3iGrnmIpC5rKmVy1u3O5/NOWWuHp3EXChbdXETdOJYdCG0Lms5EYBcvZ1DuUu55X+dzez2n+++3a1PPCWFCIhZCQ6BbEZ6gjEoBr5jiGWbSkosEB3bCCZO2RdEY08D+oSTr90mK8R+2VWQCWj374tNv52LK5xYf/4dDiJNpBkUX+bTQVWng81dOeWqlgQ2QgC08x4Hteh4go8kUqRidlKIFTq0HBPmLGJRJHurcOnaCqCiK1fV84xE2XwZFekZARwDTEhKDNhzbEgnGkX4z/YMXUM1Ca7lRXsh5GgkrD+wbdGNbiyJ8NKFOosnckseiyn4zVi5oEa1bft4toL4Ob4QTzCJItMTYacXYH2nIKgDKKjhCfgayf4RcVvkUMgzybSl/Z022biu2jgsTA3RJh8eJokH3iv2NY2hzk3H/yHinjJctePALLnM6iWEo1BN8Gj5LKM53CN74QwXEay1U0N23+xbKGXt/5FBrS+QKh4EnpyS8Z1iAc+c2ylUvf5EIVi9Vn86D/2dLSiKgIxIS+Tz4ScZC1YsK5tcsfWjS7w96++Bfl7lr/GvZwpjcwNbi4JkTCVpyhqPnWQocK6niclvKtSm3c+F+NVPmmaSqrismYVsFlKBtYqUz9xgnd5D5O7tLERNqb7VsO5s1laLFc1ryjlo6BC2VcxN7QGnFvqmndr7OxtW4A4rfs7K2mKibIN7ulhyUwW5vje2NyG832N3eYD29zvCAjegBusdrDP8UYr3YH12t18x8azxilEosCGIv7S/oIm6M4R+lXGlgaDTQplVb7/m8vtabBxSf2HBR4iGasEK4tFtQDE1EDdG4We8B8UBNfzO/kDN1Gl16+0aqyA0+2ATQaiNFYszMTCngiL6na1lAAMkflaTO9nNHywsI4OujCiBa54empiS3Lk2OS5Pw0jVB3wQDE3gVkna7N63MBOaehjf7ZEoftNtyHPLk8EHU+g4eNMtmOG0M95tSrszDMwMeysuaJzWvGt6lJWzWu6AkAiOZEVDDCXjaMwRLsfK4x4LTTMKFF9wjsfrCyxjmnERyqlwspRCjD/2ckFwZh0k05Sl55ExWICxl4pdU35K92Viemqbq61tnXsRiWg+7SyPVijCH4zrR03OzdfppooWGaLJ+xx31nZHX7w2d4ak38l9J2hnthvSqzThKh9tazVYKc4vS0rBxBllOSCta7I2Gru8PfNc7PR06/mC4+33Zn1VEvcc4xBM0reOVpOvQw0rQZudFeZiJ+lDXSBUTMLkP5WmgLCeUoHTxNnN+ganEeb3W32mhcQd/gEg3dwVAx3XTrozUuOw2nZkQ4MbgBwnYtOtKCPuCwvs45RkrrLe53uyk63t3cDZDG3NOMewyy259KeXGJevKir4JkInf63iDH1HC+zHPl1acF26KRD0CrrXQuPxcMwJe38vVxepk76bQzn1Zfye31rdoku42fgLqln8cXfwEUEsDBBQAAAAIAAxEW1QCQBz0YQMAAP4QAAAXAAAAZ2VvZ2VicmFfZGVmYXVsdHMzZC54bWztmM1uEzEQgM/wFJbvZH+STUnVLYrgABIgEBeurneSGDb2YjvZbF+Nd+CZGP803ZQ2KFXUqoIeMv6bsf3NeNbu2avNsiZr0EYoWdJskFICkqtKyHlJV3b24iV9df78bA5qDheakZnSS2ZLWriRWz2sDcbjsWtjTVNSXjNjBKekqZl1KiVVs1ktJFBCNkacSvWRLcE0jMMXvoAle684s97WwtrmNEnath1czTpQep6gYZNsTJXM53aAkhJcujQljYVTtLuj3Q69Xp6mWfL1w/swzwshjWWS40JwWxXM2Kq2BotQwxKkJbZrADegpOBDnKNmF1CX9J20uFfgbomEr/Qa9aNySYdZkdLz58/OuFK6MkRtSookVBfEZRAt4kVkoW8d+tahrw2NbWhsfWPiDJqFaom6+IYTl9TqFc4aF+Qrfgx2v1a10kSXNC8KStBxWX5CyYW3xupmwbA0yMLwmnWgyZqhjTgJW1nFvQXfOmO1iab9XB9UBaFnFMdLgSHgQBgL6GzclWkAKl8K+HBe9Hzng6hvDwPgi+1qIHYh+HcJBt2X95Rc4a2oKnCxGHRAzEGuEYDSBmMn9bN0KHD4pau5oNtkvt6hwN5LJ7DZ6+NStdiQadCYhoHTPIhhEKMgii0S+CHDOo37LWnDNIYrGuKu/yyJwfJH2LCNMMM3WydNY7UXKenQR8qhjsXlIUr83XXqE3Xp3XRJLAPu+dfP/bD9MeRMWzCCyd5hfe06bnIf/+vc7waJ9iX0+H3y9R1+mETvxW8y8QDzDCUi9HKbkYpjYYx5N2TRkERjYt2anDH3SYuzbHPhbRAju4MhqrpbQKWVvObYa7pGOYwo73NyDsWfFUPPv8BwuvE5iOgeL4YPQjnVfCGWUAHbZZnld7PET+ExWeYZ7gc3MAqfVieuYabhr5iM09F4dLTAfhC2nzpMuQKPf5/rnhg9OteQIyaBa74TpE+aqxZmuUs1e0Cq45B5A9UJ1p4gVQl2u8+PrtxPo8X/NLoX3o8Vq/ydKu7t81W9DzFE5MHRlY5uvxgNTo4WTfc5JX97LNz6VHCN4T3QBXGJIho89PVApuMgToJ4GcTkzpeFWDa14MLud6VZ6Rk+lW+77MauXa+OHsur14Yf5MLbV9p7V0t6L/3k6t8K578BUEsDBBQAAAAIAAxEW1TWN725GQAAABcAAAAWAAAAZ2VvZ2VicmFfamF2YXNjcmlwdC5qc0srzUsuyczPU0hPT/LP88zLLNHQVKiuBQBQSwMEFAAAAAgADERbVMhKMVgiDwAAbmMAAAwAAABnZW9nZWJyYS54bWztXdty28YZvk6eYsvOeOzWorBYHBMpGdlxYnfsWLHSTqc3HZAEKUQgwACgDhk/QPsenenkrvEjNPd+iDxJv38XAAESpMWDKFGuRyRAYI/ft/9hf2DXB19eDkN27idpEEeHLd7WWsyPunEviAaHrXHW33NaX37x6cHAjwd+J/FYP06GXnbYMillmQ+/2pZl0TVvNDpsdUMvTYNui41CL6Msh6243w+DyG+xoHfY6mla1+oZ3p7d6Wh7huf29jwDX1bfNPq8x+2OhszsMg0+i+JvvaGfjryuf9I99Yfey7jrZbLW0ywbfba/f3Fx0S7a146TwT6akO5fpr39waDTxrHF0MkoPWzlJ5+h3FruCyHz6ZrG9//66qWqZy+I0syLumgyATAOvvj0k4OLIOrFF+wi6GWnhy3HtFvs1A8Gp0BE2Oj9PiUaAZaR382Ccz9F1spP2flsOGrJZF5E9z9RZyws+9ViveA86PnJYUtr665tGq7pctN1TNd1WixOAj/K8rQ8r3O/KO3gPPAvVLF0Jms0WiyL47DjUYns7Vuma7rGHtOBq4OOg2WpW5q6pgl1oFs4GOpgqjSGym6opIZKY6g0hsDICNKgE/qHrb4XpkR61E9AY/k7za5CX7YnvzDpPX+MPqXBT0iM+lrAmiBHwx9rjw1NflSfKx0EKmUHOXUAXzp7SwdBDcYRDaeDkf9EX+lg5z8d+nLXbDf6rdotqu1GwY/pY81pO3pb1pol44WVqvuVOssaOUbidZDS1+pj2UPJTOZ1DltHL7959uTNUb123G7uq7UexEX13KwAbGqP5Z/8zFQplurxXICXqNGqidvWO8x1SMMm6jSca9dpaC7G33ZhJnXboNXUkefHrZNvclRZbRbjzIRCMhl3ScdC4TCdcZMZuOLgis0EXTO5wQSjJFwwqUgNuswt3KHb+DZNjXFSuOgYg8ZGJ3XS0abJTCSzKS8pPcuV5Wn4UGq0CB+oQWYKgY+8Jgx8SGubKMhUxaAdprDkmSm/HcqDWkyClclbuGa4qI4umDZnAi3Bb1tjKBfFo8WyN7AP9MeZMg020x0mS5Xla+tpoYnWq+rZBl4O9gtjeJBTwtJTSpvr2cwfwitA2wkxxRMIQgMVWTahWZAFcB1m0TFnjPhyaoyZxGeFNosuAhqyMEwirvjTjYJCnEsSieA6iUDbmACOplFRNBJyxFG7XsVct5ilM5uIxEiyiDodReoMVFmUbw4dcNHiNChxPfVDuG854hLCIBqNsxps3SE5MfI0i5HaC6Xrlafvxd2zJyXQeUm+l8JDmhQLd2XiFCn3peYzfXIQeh0f/uLghIYBY+deSLZL1tCPo4wVkimvHexL9+zAH3fDoBd40V9Ae+ELfTsedvwE4w2nMXVSFkLZWeHHmU7Vj4MplUm6cZz0Tq5SjBJ2+Tc/QWbd1tuu42gCIuM6GreA35W6xW27bdk257ZlCF2YNEi7Hg1wobc1mwtbuFw3cEc3kWn+PVm3f37iZxn6nzLv0scgzbEbJKRkKj9epE/icHJpFAdR9tQbZeNEevAw2Al16ygahL7EUtIMB7d71okvT5QxRy+orO+vRvilqRZ0Bk/jME4YBFA30WIUJo8w+XSUaahpZSrIHNLgGynyMqjQ8j53IfVIIY9IQ0eZiqYFimbVVbRPdZPnxXiXQSqVKwqvDSs5SMhfHkdB9rL4kQXds0lXKYMaAihajtp6mXmS9cs82J8afgdnfhL5oRpKEcgcx+NUjWRVl2zIOPWPvez0KOq98QcQw2OP1GCGolXSSZN7fjcYImNNGDwi9s9oqrra8weJX3RRyaWCVt4l/EaJ7/XSU9/HUM/xVQO9mkx2p2j+Afy80JcWbhhATeyBv6F3KX1JCAc0gJSpg7SbBCMas6wDXX3mT0ZlL0ipiPICpQYkKfoGiY8jwJsRtC/DoJP4qCXxwhBTyXF2GmPkPEFDvIwdYV6KgeuxgL1AeX7ITjAVGox//Rk1eBnyy2nVRZycyf59719mzOvE57jzLGRhtXD2688pQwmd0Bu3H/z+0vscKUZjKJYfxz6pRI89+HEcZ58P4/He0FfnRSYgGKIRPqjwwizx6WIqM+L03B/7EZL0Q9JmGSVJ80pTjHs/pLGWIzAcelGPRdLsvYiIc+SRnVBa19MOW5dHGKnAgh+2ruSppCweZ0WCI8VWXhppwdAfYoLIMinOUiOUw/pIlk7jl8WdH1Bb6fWo+5WBiftTss1NqBOSfw0erheOTr1yCIXeFenYcvTkCvxV3KuOqXyopQyDB0Veye+fSp0sm0oqSWUR1aszozPv5QyOx7K/dQybgXuyDHBPZoGrK4w5yHHS9oQdHXPduSJ2XgTxl+KipE5rkyoa+SRXOFOtBqCIuVxJ5V9p0jTue2Bww8C/pOhOHXfMCmncSqBr0HuLoVeBohxYb0Xk6/Zo7fEKwMrxWmQpDVd2CvuA+AvMAbn/BRN08jzo9XzpXCnD/mOkskj/9rAVDEdh0A2yaWzrgEgtX3b4/S8SEnlxmh/4PF4ITSSv8LbJHUNYhuHCt9AQocudH5gpdF9qcwTudEdwxxRwRGzXdOAMKO3etvDbFY6Nb264Bgl9J43DcYZIHKxMNInEKR2Se1M2ICDALAxKQGZhwPeDy4o5gFIPfoJFLM2bNKhHylzV+JyvqCZmsUFPkf9fZx2iMs17eaXG+4xPUqEWHWmktjDFSbciQ3OFVuO2gbmXq5vcdeEquih2WopxMivF80XvTYxw4LTwPVHC9/4Xts/AiKfnpqKuAx94MHaf/11Z8OvqwjLTXTEmetvGlJY7QtNtG9M4k/xy8lTaroahaxuOoRkIoQLXDWu9RdA/3Huo0H/06EP459OY5fDX7wz+APq2CDjxB3R9juWpwlsDvrMY8DQvtYCyc2egbkBUAT1LwAcsFea8q1oqCWVI+ql0W6HiZic3Z74/olnl6+j7xItSehJUn9WsyWve1Aqv3eV47d5xXu8dra+CJImTZlYld/W5zSrmaZLprnB7U3OdRjAnOm8OqHmCNSz/8gBjtt+TUUbp6r3OU8M6/vbPf7GHAkHKP7D//ge2UjyaZWQ6/rQBb1608ezS0oVj6XhOJSdnUtpMF96uzl0hdM0WArK0HXNVIlpVb3OVXOd63M0Ysd3nDXZuliIw18DnvVWT0nVpVJNLeZGTTB+1msxFbhbUp8uA+XSHRWpGduYowy3rwtx+SRrqLt5q2m+SbXepauCEnP8mBu+t+qvR36gG5WhcVg2Kj1sNFt7iXHBrPsnKPuMNyJ65HdnT2wZCqAZeerA0YTiOmp+JNrcxPxPC4txCjFTffFx9sZbEuJvxGOf5iyt5i7vLGNTiLDnSsM0weW+VZW2m0KQsV1CVH7eiLPzFucA+WwbSZzssXndTIyp6JAlNXuNKPuMOkzRHBzaRd/+UYP4cpqLqmlyaFZyZ238ZYFoLbl7K3nhXiySsAl4N1N5iOBOUWqDUW82SSNtBYkLHDYnJFp7u35onUPfwK75gjbevlhGDrz5OH+DpYgifLq9PiiybNzD2tgLpumvBkGCREqyIRmsflHnRLRPRCNewLbxDIl9y2IoX8FUeNZpDUS5A17X/6sH+ThLTxIB0z2b4un92f+pxSsX1qw2Gr5eR1K8/TpU3/ShqIaDfLAPoN7srW/Cq61JUvu1Slzl7WzHzrxUvEv8aI/3l9F1/dzlpwl7Fxmeour8KL48GFnpoMg6eLyOZz/+v6vJJziyQtURrBsNvzPdztxYB0hwXL7HqpuNYwnZF7v2JtsE1LBK0TBvPpbAwflve3/OGaPjimPgakfFdp6+JJWXFZlm9typTDRhpJpvC4ysHyT/mUPmzeaA+Wx7OIsvOStmUNDlOLmXT0ieUY7K1OHktWj5HR+Z+/hqR811nr4kl+QhxltQdU5GLhO7FivHtIjKrlt/QK8y3udJtTwN5FpbbaI6G5dqG7riTeRoX3LRBnOBC1+1NRM8XAfqnewGo1jYdLHvXXe7aloZHRzeI5nU02dS7K/MXBfywnO764UNsLVp8trEFh8pkm22s23OEBbyx/4cm8gU0Ztu1Hc2GprPwGhjWB+zQMwv/EmvQsT0YRmOOJ1ZLo1+4DuxpvRQ+2HmrWDyldoyoUxaNh35CG4xVS6CWoNZi9eP0igr4t9flTC0XvK50v/6AfWseLnXZXn7A5JRvSrQ1F3tQGFCSNnYbMxBAKYQb+2EYOte55WiwdrSD01zhzjfOaBRu1IZtKaid8torua5+Befy9bz3dV+vsqBhkmldF+UdexBiiwCszd04000Tb8FdenJvYwscHWt3c8MGGqF+XQdvhnIOZeEKCzyuxNeytDRGiBt0cZ5wDbI2+B6vpOzhQ+5ocCr/yN6/ewT/ktSP+Yj99o9/48I2WdXaQpgWlmsLCJyLLeuK99V013A1F5tsYe8ZuUB7i4w2vva0mNW1ub0phvdumWGILbYOcriwXFOzXUwr1LQcoWt4VGBex7s4Qr8Vhus8zwY+j5dh83hTM74G0XRvgTh4vpj6ORzMWbZjc6e0jroBJwySaUJocWdLxM1b2pczuoLg7ZT9IznCCgia2nFoTE4Co8yfDjcPF23bgquiW9gJcYuC9KE3Q2vytrJyvEmlKG5FtjgezAkLOxE6psEN7FqYmz2BH+SQQtzIybkNrbj4eXeDAl3T5t2kT2Pfhk8DDYnImesYlm5ZWLykuEVkxjR1Bw9psUuMoNdSb83izYtVf7cMk99t2N5VZfJWaIMrigCnadmuJizb0Cya9+UWDxFPDftRa7aD/YE2T9y1o9avZzgbLBfnGdyNnaWapthSRhqm5Dv9eqrchHJxDG+aZmyaM0vz+3eLeZ7aLevdNXfL0trY6MrWuYEJGEKc2G1dJVkxEHi9Xaiax8iiXajmcTx/F6olleRxzY+ZY/qOlzd3RZabU5W3MTWQL33ptiVg4gzEXYzSFzU1FzpSQLRpCzYbu8uvrSlnQ6cZNrksYqdql8pj2rwSu1TK3SyRDXte0vaUvbjchvJ3KqEsvE4YlTYZ3LLoDcwLBnO4qD/nXpkLuR9winBwf7J5NJB9Rfvfial/5d7m+QbTk/2AMy/J5N6ROamIrpmOi9A6Asj5I1ujDTcVE3Q8S8LKGbnFb8FolSSIw2RrU/pd/OcUX/wPUEsBAhQAFAAAAAgADERbVOYAJhLnBAAAGSUAABcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGdlb2dlYnJhX2RlZmF1bHRzMmQueG1sUEsBAhQAFAAAAAgADERbVAJAHPRhAwAA/hAAABcAAAAAAAAAAAAAAAAAHAUAAGdlb2dlYnJhX2RlZmF1bHRzM2QueG1sUEsBAhQAFAAAAAgADERbVNY3vbkZAAAAFwAAABYAAAAAAAAAAAAAAAAAsggAAGdlb2dlYnJhX2phdmFzY3JpcHQuanNQSwECFAAUAAAACAAMRFtUyEoxWCIPAABuYwAADAAAAAAAAAAAAAAAAAD/CAAAZ2VvZ2VicmEueG1sUEsFBgAAAAAEAAQACAEAAEsYAAAAAA=="> </applet> <!--Weglot 3.9.2--><aside data-wg-notranslate="" class="country-selector weglot-dropdown weglot-default" tabindex="0" aria-expanded="false" role="listbox" aria-activedescendant="weglot-language-ca" aria-label="Language selected: Catalan"><input id="wg1679435461641a26c59b54b117" class="weglot_choice" type="checkbox" name="menu"/><label data-l="ca" tabindex="-1" id="weglot-language-ca" role="none" for="wg1679435461641a26c59b54b117" class="wgcurrent wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 ca" data-code-language="ca" data-name-language="Català"><span class="wglanguage-name">Català</span></label><ul role="none"><li data-l="en" class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 en" data-code-language="en" role="none"><a title="Language switcher : English" id="weglot-language-en" role="option" data-wg-notranslate="" href="https://mmaca.cat/en/moduls/llibre-miralls/">English</a></li><li data-l="es" class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 es" data-code-language="es" role="none"><a title="Language switcher : Spanish" id="weglot-language-es" role="option" data-wg-notranslate="" href="https://mmaca.cat/es/moduls/llibre-miralls/">Español</a></li></ul></aside> </body> </html> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-1bf41008 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1bf41008" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </article> </div><!-- #content --> </div><!-- #primary --> </div><!-- #content-wrap --> </main><!-- #main --> <div data-elementor-type="footer" data-elementor-id="1592" class="elementor elementor-1592 elementor-location-footer"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-622a5f9 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="622a5f9" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-e2114bf" data-id="e2114bf" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-e90ac67 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="e90ac67" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-image"> <img src="https://mmaca.cat/wp-content/uploads/elementor/thumbs/logo_sols_mmaca-odx44e2ygoszbcr2h6s5qst8b4v3oas0or2otbdxf6.png" title="logo_sols_mmaca" alt="logo_sols_mmaca" loading="lazy" /> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-948b77c elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="948b77c" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://mmaca.cat/visitans/exposicio-permanent-cornella/#ubicacio"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-map-marker-alt"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Palau Mercader, carretera de l'Hospitalet s/n, 08940-Cornellà de Llobregat</span> </a> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-c95fab0 elementor-icon-list--layout-inline elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="c95fab0" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items elementor-inline-items"> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <a href="https://mmaca.cat/contacte/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-phone"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">+34 665233448 - dimecres de 10 a 13:30</span> </a> </li> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fab fa-whatsapp"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Whatsapp 665233448</span> </li> <li class="elementor-icon-list-item elementor-inline-item"> <a href="https://mmaca.cat/contacte/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">contacte@mmaca.cat (consultes generals)</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-66a716f" data-id="66a716f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-9237b08 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9237b08" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Segueix-nos</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-822006e e-grid-align-left elementor-shape-square elementor-grid-0 elementor-widget elementor-widget-social-icons" data-id="822006e" data-element_type="widget" data-settings="{"motion_fx_motion_fx_mouse":"yes"}" data-widget_type="social-icons.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-social-icons-wrapper elementor-grid"> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-facebook elementor-repeater-item-5e70482" href="https://www.facebook.com/mmaca.cat" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Facebook</span> <i class="fab fa-facebook"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-twitter elementor-repeater-item-1c77f01" href="https://twitter.com/MMACA_cat" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Twitter</span> <i class="fab fa-twitter"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-youtube elementor-repeater-item-4207d40" href="https://www.youtube.com/channel/UC1NjlmKDeRuY5xg4E1UYRhg" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Youtube</span> <i class="fab fa-youtube"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-instagram elementor-repeater-item-3d3352a" href="https://www.instagram.com/mmaca_cat/" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Instagram</span> <i class="fab fa-instagram"></i> </a> </span> <span class="elementor-grid-item"> <a class="elementor-icon elementor-social-icon elementor-social-icon-tripadvisor elementor-repeater-item-7c6f680" href="https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g911482-d15123619-Reviews-Museu_De_Matematiques_de_Catalunya-Cornella_de_Llobregat_Catalonia.html" target="_blank"> <span class="elementor-screen-only">Tripadvisor</span> <i class="fab fa-tripadvisor"></i> </a> </span> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5cc5c8d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5cc5c8d" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Subscriu-te a les notícies del <b> MMACA</b> </h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-edd3734 elementor-widget elementor-widget-wp-widget-mc4wp_form_widget" data-id="edd3734" data-element_type="widget" data-widget_type="wp-widget-mc4wp_form_widget.default"> <div class="elementor-widget-container"> <script>(function() { window.mc4wp = window.mc4wp || { listeners: [], forms: { on: function(evt, cb) { window.mc4wp.listeners.push( { event : evt, callback: cb } ); } } } })(); </script><!-- Mailchimp for WordPress v4.9.1 - https://wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/ --><form id="mc4wp-form-1" class="mc4wp-form mc4wp-form-3691 mc4wp-form-theme mc4wp-form-theme-dark" method="post" data-id="3691" data-name="Mailchip del footer" ><div class="mc4wp-form-fields"> <label> <input style="width:65%" type="email" name="EMAIL" placeholder="El teu e-mail" required /> <input style="width:33%; padding:10px 0px;" type="submit" value="Enviar"> </label> </div><label style="display: none !important;">Leave this field empty if you're human: <input type="text" name="_mc4wp_honeypot" value="" tabindex="-1" autocomplete="off" /></label><input type="hidden" name="_mc4wp_timestamp" value="1679435461" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_id" value="3691" /><input type="hidden" name="_mc4wp_form_element_id" value="mc4wp-form-1" /><div class="mc4wp-response"></div></form><!-- / Mailchimp for WordPress Plugin --> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7ca457c" data-id="7ca457c" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-5d5ba69 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="5d5ba69" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <a href="https://mmaca.cat/lassociacio-mmaca/fes-te-amic-del-mmaca/"> <span class="elementor-icon-list-icon"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-hands-helping"></i> </span> <span class="elementor-icon-list-text">Fes-te amic del MMACA</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-749ae3c elementor-section-content-middle elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="749ae3c" data-element_type="section" data-settings="{"background_background":"classic"}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-c528378" data-id="c528378" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-33944dd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="33944dd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/mapa/">Mapa de la web</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/avis-legal-i-politica-de-privacitat/">Avís legal i política de privacitat</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/politica-de-cookies/">Política de cookies</a> |  <a style="color: #ffffff;" href="https://mmaca.cat/drets-de-copia/" >Drets de còpia</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div><!-- #wrap --> </div><!-- #outer-wrap --> <a aria-label="Scroll to the top of the page" href="#" id="scroll-top" class="scroll-top-right"><i class=" fa fa-angle-up" aria-hidden="true" role="img"></i></a> <script> // Used by Gallery Custom Links to handle tenacious Lightboxes //jQuery(document).ready(function () { function mgclInit() { // In jQuery: // if (jQuery.fn.off) { // jQuery('.no-lightbox, .no-lightbox img').off('click'); // jQuery 1.7+ // } // else { // jQuery('.no-lightbox, .no-lightbox img').unbind('click'); // < jQuery 1.7 // } // 2022/10/24: In Vanilla JS var elements = document.querySelectorAll('.no-lightbox, .no-lightbox img'); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { elements[i].onclick = null; } // In jQuery: //jQuery('a.no-lightbox').click(mgclOnClick); // 2022/10/24: In Vanilla JS: var elements = document.querySelectorAll('a.no-lightbox'); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { elements[i].onclick = mgclOnClick; } // in jQuery: // if (jQuery.fn.off) { // jQuery('a.set-target').off('click'); // jQuery 1.7+ // } // else { // jQuery('a.set-target').unbind('click'); // < jQuery 1.7 // } // jQuery('a.set-target').click(mgclOnClick); // 2022/10/24: In Vanilla JS: var elements = document.querySelectorAll('a.set-target'); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { elements[i].onclick = mgclOnClick; } } function mgclOnClick() { if (!this.target || this.target == '' || this.target == '_self') window.location = this.href; else window.open(this.href,this.target); return false; } // From WP Gallery Custom Links // Reduce the number of conflicting lightboxes function mgclAddLoadEvent(func) { var oldOnload = window.onload; if (typeof window.onload != 'function') { window.onload = func; } else { window.onload = function() { oldOnload(); func(); } } } mgclAddLoadEvent(mgclInit); mgclInit(); //}); </script> <script>(function() {function maybePrefixUrlField () { const value = this.value.trim() if (value !== '' && value.indexOf('http') !== 0) { this.value = 'http://' + value } } const urlFields = document.querySelectorAll('.mc4wp-form input[type="url"]') for (let j = 0; j < urlFields.length; j++) { urlFields[j].addEventListener('blur', maybePrefixUrlField) } })();</script> <!-- Consent Management powered by Complianz | GDPR/CCPA Cookie Consent https://wordpress.org/plugins/complianz-gdpr --> <div id="cmplz-cookiebanner-container"><div class="cmplz-cookiebanner cmplz-hidden banner-1 optin cmplz-bottom-left cmplz-categories-type-view-preferences" aria-modal="true" data-nosnippet="true" role="dialog" aria-live="polite" aria-labelledby="cmplz-header-1-optin" aria-describedby="cmplz-message-1-optin"> <div class="cmplz-header"> <div class="cmplz-logo"><a href="https://mmaca.cat/" class="custom-logo-link" rel="home"><img width="778" height="201" src="https://mmaca.cat/wp-content/uploads/2019/09/cropped-logo_sols_mmaca-5.png" class="custom-logo" alt="Museu de Matemàtiques de Catalunya" decoding="async" srcset="https://mmaca.cat/wp-content/uploads/2019/09/cropped-logo_sols_mmaca-5.png 778w, https://mmaca.cat/wp-content/uploads/2019/09/cropped-logo_sols_mmaca-5-300x78.png 300w, https://mmaca.cat/wp-content/uploads/2019/09/cropped-logo_sols_mmaca-5-768x198.png 768w, https://mmaca.cat/wp-content/uploads/2019/09/cropped-logo_sols_mmaca-5-600x155.png 600w" sizes="(max-width: 778px) 100vw, 778px" /></a></div> <div class="cmplz-title" id="cmplz-header-1-optin">Gestionar les cookies</div> <div class="cmplz-close" tabindex="0" role="button" aria-label="close-dialog"> <svg aria-hidden="true" focusable="false" data-prefix="fas" data-icon="times" class="svg-inline--fa fa-times fa-w-11" role="img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 352 512"><path fill="currentColor" d="M242.72 256l100.07-100.07c12.28-12.28 12.28-32.19 0-44.48l-22.24-22.24c-12.28-12.28-32.19-12.28-44.48 0L176 189.28 75.93 89.21c-12.28-12.28-32.19-12.28-44.48 0L9.21 111.45c-12.28 12.28-12.28 32.19 0 44.48L109.28 256 9.21 356.07c-12.28 12.28-12.28 32.19 0 44.48l22.24 22.24c12.28 12.28 32.2 12.28 44.48 0L176 322.72l100.07 100.07c12.28 12.28 32.2 12.28 44.48 0l22.24-22.24c12.28-12.28 12.28-32.19 0-44.48L242.72 256z"></path></svg> </div> </div> <div class="cmplz-divider cmplz-divider-header"></div> <div class="cmplz-body"> <div class="cmplz-message" id="cmplz-message-1-optin"><div id="cmplz-message-1-optin" class="cmplz-message">Aquesta web fa servir galetes funcionals pròpies i de tercers per tal d'oferir la millor experiència als nostres usuaris. Per a més informació, feu clic al botó "Veure preferències" o visiteu la nostra política de galetes.</div></div> <!-- categories start --> <div class="cmplz-categories"> <details class="cmplz-category cmplz-functional" > <summary> <span class="cmplz-category-header"> <span class="cmplz-category-title">Funcional</span> <span class='cmplz-always-active'> <span class="cmplz-banner-checkbox"> <input type="checkbox" id="cmplz-functional-optin" data-category="cmplz_functional" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-functional" size="40" value="1"/> <label class="cmplz-label" for="cmplz-functional-optin" tabindex="0"><span class="screen-reader-text">Funcional</span></label> </span> Sempre actiu </span> <span class="cmplz-icon cmplz-open"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" height="18" ><path d="M224 416c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-192-192c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L224 338.8l169.4-169.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-192 192C240.4 412.9 232.2 416 224 416z"/></svg> </span> </span> </summary> <div class="cmplz-description"> <span class="cmplz-description-functional">Les cookies funcionals ens permeten garantir el funcionament de la nostra pàgina web i els serveis oferits a la mateixa.</span> </div> </details> <details class="cmplz-category cmplz-preferences" > <summary> <span class="cmplz-category-header"> <span class="cmplz-category-title">Preferències</span> <span class="cmplz-banner-checkbox"> <input type="checkbox" id="cmplz-preferences-optin" data-category="cmplz_preferences" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-preferences" size="40" value="1"/> <label class="cmplz-label" for="cmplz-preferences-optin" tabindex="0"><span class="screen-reader-text">Preferències</span></label> </span> <span class="cmplz-icon cmplz-open"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" height="18" ><path d="M224 416c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-192-192c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L224 338.8l169.4-169.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-192 192C240.4 412.9 232.2 416 224 416z"/></svg> </span> </span> </summary> <div class="cmplz-description"> <span class="cmplz-description-preferences">The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.</span> </div> </details> <details class="cmplz-category cmplz-statistics" > <summary> <span class="cmplz-category-header"> <span class="cmplz-category-title">Estadístiques</span> <span class="cmplz-banner-checkbox"> <input type="checkbox" id="cmplz-statistics-optin" data-category="cmplz_statistics" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-statistics" size="40" value="1"/> <label class="cmplz-label" for="cmplz-statistics-optin" tabindex="0"><span class="screen-reader-text">Estadístiques</span></label> </span> <span class="cmplz-icon cmplz-open"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" height="18" ><path d="M224 416c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-192-192c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L224 338.8l169.4-169.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-192 192C240.4 412.9 232.2 416 224 416z"/></svg> </span> </span> </summary> <div class="cmplz-description"> <span class="cmplz-description-statistics">L'emmagatzematge o accés tècnic que s'utilitza exclusivament amb finalitats estadístiques.</span> <span class="cmplz-description-statistics-anonymous">The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.</span> </div> </details> <details class="cmplz-category cmplz-marketing" > <summary> <span class="cmplz-category-header"> <span class="cmplz-category-title">Màrqueting</span> <span class="cmplz-banner-checkbox"> <input type="checkbox" id="cmplz-marketing-optin" data-category="cmplz_marketing" class="cmplz-consent-checkbox cmplz-marketing" size="40" value="1"/> <label class="cmplz-label" for="cmplz-marketing-optin" tabindex="0"><span class="screen-reader-text">Màrqueting</span></label> </span> <span class="cmplz-icon cmplz-open"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512" height="18" ><path d="M224 416c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-192-192c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L224 338.8l169.4-169.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-192 192C240.4 412.9 232.2 416 224 416z"/></svg> </span> </span> </summary> <div class="cmplz-description"> <span class="cmplz-description-marketing">The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.</span> </div> </details> </div><!-- categories end --> </div> <div class="cmplz-links cmplz-information"> <a class="cmplz-link cmplz-manage-options cookie-statement" href="#" data-relative_url="#cmplz-manage-consent-container">Manage options</a> <a class="cmplz-link cmplz-manage-third-parties cookie-statement" href="#" data-relative_url="#cmplz-cookies-overview">Manage services</a> <a class="cmplz-link cmplz-manage-vendors tcf cookie-statement" href="#" data-relative_url="#cmplz-tcf-wrapper">Manage vendors</a> <a class="cmplz-link cmplz-external cmplz-read-more-purposes tcf" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://cookiedatabase.org/tcf/purposes/">Read more about these purposes</a> </div> <div class="cmplz-divider cmplz-footer"></div> <div class="cmplz-buttons"> <button class="cmplz-btn cmplz-accept">Acceptar</button> <button class="cmplz-btn cmplz-deny">Rebutjar</button> <button class="cmplz-btn cmplz-view-preferences">Veure preferències</button> <button class="cmplz-btn cmplz-save-preferences">Desa les preferències</button> <a class="cmplz-btn cmplz-manage-options tcf cookie-statement" href="#" data-relative_url="#cmplz-manage-consent-container">Veure preferències</a> </div> <div class="cmplz-links cmplz-documents"> <a class="cmplz-link cookie-statement" href="#" data-relative_url="">{title}</a> <a class="cmplz-link privacy-statement" href="#" data-relative_url="">{title}</a> <a class="cmplz-link impressum" href="#" data-relative_url="">{title}</a> </div> </div> </div> <div id="cmplz-manage-consent" data-nosnippet="true"><button class="cmplz-btn cmplz-hidden cmplz-manage-consent manage-consent-1">Gestionar el consentiment</button> </div><link rel='stylesheet' id='e-animations-css' href='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.11.5' media='all' /> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4' id='imagesloaded-js'></script> <script id='oceanwp-main-js-extra'> var oceanwpLocalize = {"nonce":"067a7de349","isRTL":"","menuSearchStyle":"drop_down","mobileMenuSearchStyle":"disabled","sidrSource":null,"sidrDisplace":"1","sidrSide":"left","sidrDropdownTarget":"link","verticalHeaderTarget":"link","customScrollOffset":"0","customSelects":".woocommerce-ordering .orderby, #dropdown_product_cat, .widget_categories select, .widget_archive select, .single-product .variations_form .variations select","ajax_url":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/theme.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-main-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-mobile-menu.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-drop-down-mobile-menu-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/drop-down-search.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-drop-down-search-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/magnific-popup.min.js?ver=3.4.2' id='ow-magnific-popup-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-lightbox.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-lightbox-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/vendors/flickity.pkgd.min.js?ver=3.4.2' id='ow-flickity-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/ow-slider.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-slider-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-effect.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-scroll-effect-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/scroll-top.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-scroll-top-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/select.min.js?ver=3.4.2' id='oceanwp-select-js'></script> <script id='cmplz-cookiebanner-js-extra'> var complianz = {"prefix":"cmplz_","user_banner_id":"1","set_cookies":[],"block_ajax_content":"","banner_version":"11","version":"6.4.2","store_consent":"","do_not_track_enabled":"","consenttype":"optin","region":"eu","geoip":"","dismiss_timeout":"","disable_cookiebanner":"","soft_cookiewall":"","dismiss_on_scroll":"","cookie_expiry":"365","url":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-json\/complianz\/v1\/","locale":"lang=ca&locale=ca","set_cookies_on_root":"","cookie_domain":"","current_policy_id":"19","cookie_path":"\/","categories":{"statistics":"statistics","marketing":"marketing"},"tcf_active":"","placeholdertext":"Click to accept {category} cookies and enable this content","css_file":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/uploads\/complianz\/css\/banner-{banner_id}-{type}.css?v=11","page_links":{"eu":{"cookie-statement":{"title":"Pol\u00edtica de galetes","url":"https:\/\/mmaca.cat\/politica-de-cookies\/"},"privacy-statement":{"title":"Declaraci\u00f3 de privacitat","url":"https:\/\/mmaca.cat\/avis-legal-i-politica-de-privacitat\/"}}},"tm_categories":"","forceEnableStats":"","preview":"","clean_cookies":""}; </script> <script defer src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/complianz-gdpr/cookiebanner/js/complianz.min.js?ver=6.4.2' id='cmplz-cookiebanner-js'></script> <script id='cmplz-cookiebanner-js-after'> document.addEventListener("cmplz_enable_category", function(consentData) { var category = consentData.detail.category; var services = consentData.detail.services; var blockedContentContainers = []; let selectorVideo = '.cmplz-elementor-widget-video-playlist[data-category="'+category+'"],.elementor-widget-video[data-category="'+category+'"]'; let selectorGeneric = '[data-cmplz-elementor-href][data-category="'+category+'"]'; for (var skey in services) { if (services.hasOwnProperty(skey)) { let service = skey; selectorVideo +=',.cmplz-elementor-widget-video-playlist[data-service="'+service+'"],.elementor-widget-video[data-service="'+service+'"]'; selectorGeneric +=',[data-cmplz-elementor-href][data-service="'+service+'"]'; } } document.querySelectorAll(selectorVideo).forEach(obj => { let elementService = obj.getAttribute('data-service'); if ( cmplz_is_service_denied(elementService) ) { return; } if (obj.classList.contains('cmplz-elementor-activated')) return; obj.classList.add('cmplz-elementor-activated'); if ( obj.hasAttribute('data-cmplz_elementor_widget_type') ){ let attr = obj.getAttribute('data-cmplz_elementor_widget_type'); obj.classList.removeAttribute('data-cmplz_elementor_widget_type'); obj.classList.setAttribute('data-widget_type', attr); } if (obj.classList.contains('cmplz-elementor-widget-video-playlist')) { obj.classList.remove('cmplz-elementor-widget-video-playlist'); obj.classList.add('elementor-widget-video-playlist'); } obj.setAttribute('data-settings', obj.getAttribute('data-cmplz-elementor-settings')); blockedContentContainers.push(obj); }); document.querySelectorAll(selectorGeneric).forEach(obj => { let elementService = obj.getAttribute('data-service'); if ( cmplz_is_service_denied(elementService) ) { return; } if (obj.classList.contains('cmplz-elementor-activated')) return; if (obj.classList.contains('cmplz-fb-video')) { obj.classList.remove('cmplz-fb-video'); obj.classList.add('fb-video'); } obj.classList.add('cmplz-elementor-activated'); obj.setAttribute('data-href', obj.getAttribute('data-cmplz-elementor-href')); blockedContentContainers.push(obj.closest('.elementor-widget')); }); /** * Trigger the widgets in Elementor */ for (var key in blockedContentContainers) { if (blockedContentContainers.hasOwnProperty(key) && blockedContentContainers[key] !== undefined) { let blockedContentContainer = blockedContentContainers[key]; if (elementorFrontend.elementsHandler) { elementorFrontend.elementsHandler.runReadyTrigger(blockedContentContainer) } var cssIndex = blockedContentContainer.getAttribute('data-placeholder_class_index'); blockedContentContainer.classList.remove('cmplz-blocked-content-container'); blockedContentContainer.classList.remove('cmplz-placeholder-' + cssIndex); } } }); </script> <script defer src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/assets/js/forms.js?ver=4.9.1' id='mc4wp-forms-api-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.9.2' id='elementor-pro-webpack-runtime-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.11.5' id='elementor-webpack-runtime-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.11.5' id='elementor-frontend-modules-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=4169d3cf8e8d95a3d6d5' id='wp-hooks-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=9e794f35a71bb98672ae' id='wp-i18n-js'></script> <script id='wp-i18n-js-after'> wp.i18n.setLocaleData( { 'text direction\u0004ltr': [ 'ltr' ] } ); </script> <script id='elementor-pro-frontend-js-before'> var ElementorProFrontendConfig = {"ajaxurl":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"58f2c0c156","urls":{"assets":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/assets\/","rest":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-json\/"},"shareButtonsNetworks":{"facebook":{"title":"Facebook","has_counter":true},"twitter":{"title":"Twitter"},"linkedin":{"title":"LinkedIn","has_counter":true},"pinterest":{"title":"Pinterest","has_counter":true},"reddit":{"title":"Reddit","has_counter":true},"vk":{"title":"VK","has_counter":true},"odnoklassniki":{"title":"OK","has_counter":true},"tumblr":{"title":"Tumblr"},"digg":{"title":"Digg"},"skype":{"title":"Skype"},"stumbleupon":{"title":"StumbleUpon","has_counter":true},"mix":{"title":"Mix"},"telegram":{"title":"Telegram"},"pocket":{"title":"Pocket","has_counter":true},"xing":{"title":"XING","has_counter":true},"whatsapp":{"title":"WhatsApp"},"email":{"title":"Email"},"print":{"title":"Print"}}, "facebook_sdk":{"lang":"ca","app_id":""},"lottie":{"defaultAnimationUrl":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor-pro\/modules\/lottie\/assets\/animations\/default.json"}}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.9.2' id='elementor-pro-frontend-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.2' id='jquery-ui-core-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6' id='swiper-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js?ver=3.11.5' id='share-link-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.9.0' id='elementor-dialog-js'></script> <script id='elementor-frontend-js-before'> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false,"isScriptDebug":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Comparteix al Facebook","shareOnTwitter":"Comparteix al Twitter","pinIt":"Fixa-ho","download":"Baixa","downloadImage":"Baixa la imatge","fullscreen":"Pantalla completa","zoom":"Escalada","share":"Comparteix","playVideo":"Reprodueix v\u00eddeo","previous":"Anterior","next":"Seg\u00fcent","close":"Tanca"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"responsive":{"breakpoints":{"mobile":{"label":"M\u00f2bil","value":767,"default_value":767,"direction":"max","is_enabled":true},"mobile_extra":{"label":"Mobile Extra","value":880,"default_value":880,"direction":"max","is_enabled":false},"tablet":{"label":"Tauleta","value":1024,"default_value":1024,"direction":"max","is_enabled":true},"tablet_extra":{"label":"Tablet Extra","value":1200,"default_value":1200,"direction":"max","is_enabled":false},"laptop":{"label":"Port\u00e0til","value":1366,"default_value":1366,"direction":"max","is_enabled":false},"widescreen":{"label":"Pantalla ampla","value":2400,"default_value":2400,"direction":"min","is_enabled":false}}}, "version":"3.11.5","is_static":false,"experimentalFeatures":{"theme_builder_v2":true,"landing-pages":true,"kit-elements-defaults":true,"page-transitions":true,"notes":true,"form-submissions":true,"e_scroll_snap":true},"urls":{"assets":"https:\/\/mmaca.cat\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"swiperClass":"swiper-container","settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"active_breakpoints":["viewport_mobile","viewport_tablet"],"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":15999,"title":"El%20llibre%20de%20miralls%20%E2%80%93%20Museu%20de%20Matem%C3%A0tiques%20de%20Catalunya","excerpt":"","featuredImage":false}}; </script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.11.5' id='elementor-frontend-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js?ver=3.9.2' id='pro-preloaded-elements-handlers-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js?ver=3.11.5' id='preloaded-modules-js'></script> <script src='https://mmaca.cat/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js?ver=3.9.2' id='e-sticky-js'></script> <script type="text/plain" data-service="google-analytics" async data-category="statistics" data-cmplz-src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9BY1BB1ZH8"></script><!-- Statistics script Complianz GDPR/CCPA --> <script type="text/plain" data-category="statistics">window['gtag_enable_tcf_support'] = false; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9BY1BB1ZH8', { cookie_flags:'secure;samesite=none', }); </script><!--Weglot 3.9.2--><aside data-wg-notranslate="" class="country-selector weglot-dropdown weglot-default" tabindex="0" aria-expanded="false" role="listbox" aria-activedescendant="weglot-language-ca" aria-label="Language selected: Catalan"><input id="wg1679435461641a26c59b54b117" class="weglot_choice" type="checkbox" name="menu"/><label data-l="ca" tabindex="-1" id="weglot-language-ca" role="none" for="wg1679435461641a26c59b54b117" class="wgcurrent wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 ca" data-code-language="ca" data-name-language="Català"><span class="wglanguage-name">Català</span></label><ul role="none"><li data-l="en" class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 en" data-code-language="en" role="none"><a title="Language switcher : English" id="weglot-language-en" role="option" data-wg-notranslate="" href="https://mmaca.cat/en/moduls/llibre-miralls/">English</a></li><li data-l="es" class="wg-li weglot-lang weglot-language weglot-flags flag-0 es" data-code-language="es" role="none"><a title="Language switcher : Spanish" id="weglot-language-es" role="option" data-wg-notranslate="" href="https://mmaca.cat/es/moduls/llibre-miralls/">Español</a></li></ul></aside> </body> </html>