Aquests triangles simètrics són de diferent color per cada costat.

Investiga quina d’aquestes configuracions són possibles. 

Com t’ho expliques?

Explicació

Efectivament, la darrera configuració (taronja-blau) no es pot fer.

Fixa’t: Els triangles tenen un eix de simetria? Són isòsceles (amb dos costats iguals)?

Al girar els triangles estem fent-ho segons un eix, si el triangle no té simetria la silueta no coincideix.

Fixa’t ara en les tres peces que formen el triangle descompost. Són simètriques? 

Els eixos de simetria de les tres peces són les bisectrius dels angles dels triangles. Investiga com s’anomena el punt on s’uneixen les 3 bisectrius i les seves propietats.