En llençar dues monedes tenim 3 possibles resultats:

* Dues cares,

* una cara

* o cap cara

Tenen la mateixa probabilitat?

Comprova-ho !

Explicació matemàtica

Aquesta és una confusió comuna, els possibles resultats no tenen per què tenir la mateixa probabilitat.

Podem comptar els casos d’una altra forma. El cas “una cara” de fet són dos “cara-creu” i “creu-cara”, (és més evident si les monedes es poden distingir). Llavors els casos són quatre.

cara-cara
cara-creu
creu-cara
creu-creu

I en aquest cas, si les monedes estan equilibrades, els 4 són equiprobables.

Les probabilitats són  \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}  si considerem 4 casos.

O bé  \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}  si considerem 3 casos.

Amb les tirades que has fet hauràs comprovat que efectivament el resultat “una cara” surt el doble que els altres.